Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Teaching Practice, Final, 6 credits

9EF5V8

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 6 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Motala O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i tidigare verksamhetsförlagd kurs inom gällande studiegång (1,5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • ta ett helhetsansvar för att genomföra hela undervisningsprocessen, dvs planera, genomföra och utvärdera inom det fritidspedagogiska området i enlighet med gällande styrdokument och didaktiska teorier
 • ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning med anpassning till elevernas ålder och förutsättningar inom ett praktisk-estetiskt ämne
 • reflektera över elevernas lärande inom ett praktisk-estetisk ämne i enlighet med gällande styrdokument
 • beakta styrdokumentens värdegrund med hänsyn till barns rättigheter och jämlikhet i planering och undervisning
 • dokumentera, bedöma och återkoppla elevers kunskap och lärande inom ett praktisk-estetiskt ämne
 • dokumentera och analysera vilka förutsättningar den fritidspedagogiska undervisningen har bidragit med för att utveckla elevers kunskaper och lärande 
 • hantera sociala relationer och anpassa sitt ledarskap till den pedagogiska situationen och med utgångspunkt i skolans värdegrund
 • dra slutsatser utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik för att utveckla en hållbar och professionell yrkesroll
 • dokumentera elevers behov och förutsättningar som grund för att planera undervisning som bidrar till en meningsfull och innehållsrik fritid i fritidshemmet.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem och ett praktisk-estetiskt ämne i grundskolan. Den studerande handleds i att ta helhetsansvar för planering, organisering och utvärdering av elevers lärande och utveckling inom såväl det fritidspedagogiska området som inom valt praktisk-estetiskt undervisningsämne. Barns rättigheter och jämlikhetsaspekter ska tas i beaktande när undervisningen planeras och genomförs. I den praktiska tillämpningen ingår att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar, att ta tillvara deras erfarenheter och intressen samt att bedöma och dokumentera såväl den pedagogiska verksamheten som elevers lärande och utveckling. I fritidshem handlar det om att balansera undervisningen så att den både tar sin utgångspunkt i elevers lärande men också möjliggör att elever upplever en meningsfull fritid.  I undervisning och samspel med elever utgår studenten från skolans värdegrund och tränar förmåga att hantera sociala relationer på ett professionellt sätt. Ledarskap och samarbete samt didaktisk förtrogenhet, såsom förståelse av relationen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, är ett väsentligt innehåll i kursen. Genom deltagande i kollegiala samtal får studenter möjlighet att visa självreflexivitet i relation till det egna agerandet. De kollektiva samtalen och den konstruktiva kritiken som kan framkomma genom dessa blir en viktig utgångspunkt för att studenten ska kunna dra slutsatser och kunna förändra sitt agerande med syfte att utveckla en hållbar och professionell yrkesroll. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självständiga studier

Examination

Uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor, muntlig redovisning med skriftligt underlag i seminarieform.

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande moment.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom fritidspedagogik 2 hp U, G, VG
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom prakt.est ämne 1 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor inom fritidspedagogik 2 hp U, G, VG
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor inom prakt.est ämne 1 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning skriftligt underlag inom fritidspedagogik 0 hp D
MRE2 Muntlig redovisning skriftligt underlag inom prakt.est ämne 0 hp D

För VG på hel kurs krävs VG på minst tre stycken av de VG grundande provkoderna. 

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.