Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer - ämneslärare, 7.5 hp

Knowledge and Learning with Focus on Didactic Processes - Secondary School Teacher, 7.5 credits

9FVG02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Åsa Larsson

Kursansvarig

Åsa Larsson, Jenny Einvall

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra olika teorier om lärande, utveckling och motivation
  • redogöra för hur teorier och begrepp inom pedagogik och pedagogisk psykologi kan användas som ett professionellt verktyg för att stödja barns, ungdomars och vuxnas  lärande i undervisningspraktiker
  • relatera kunskaper om lärande till undervisning i det egna ämnet.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier om utveckling, lärande och motivation. I kursen behandlas centrala begrepp och metoder inom pedagogik och pedagogisk psykologi. Dessutom relateras utveckling, lärande och motivation för lärande till undervisning.  Därtill diskuteras hur det i olika undervisningssammanhang kan skapas förutsättningar för barns, ungdomars och vuxnas lärande. Frågor om lärande och undervisning berörs också i relation till skilda lärmiljöer och ämnen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning, seminarium, skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 3.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 1 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning 2 hp U, G
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning, didaktik 1 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.