Matematik: Algebra, 6 hp

Mathematics: Algebra, 6 credits

9GMA01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) och Ma D eller områdesbehörighet A6c (Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och Matematik 4 eller motsvarande. Genomgången 975G01, Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-Läsa och tolka matematisk text inom aritmetik, algebra och
inledande funktionslära
-Formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar
och satser
-Lösa problem genom att tillämpa centrala begrepp, satser
och metoder
-Utföra standardmässiga beräkningar
-Kontrollera resultat och delresultat, för att verifiera att dessa
är korrekta eller rimliga

Kursinnehåll

Kursen behandlar allmän räknefärdighet, grundläggande
matematiska begrepp, samt egenskaper hos elementära
funktioneri, närmare bestämt följande: Räkning med numeriska
och algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal.
Ekvationslösning, algebraiska ekvationer, funktioner och grafer.
Definition av, och grundläggande egenskaper hos, de elementära
funktionerna. Grundläggande principer för logiska resonemang och
bevisföring. Koordinatsystem i planet, polära koordinater,
ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa
tal i cartesisk och polär form, Eulers och de Moivres formler.
Geometrisk och aritmetisk summa. Binomialsatsen. Talsystemen:
naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal,
positionssystemet. Polynom: delbarhet, nollställen och
faktorsatsen, reella polynom, metoder för ekvationslösning.
Utgående från grundläggande definitioner och axiom, och med
hjälp av logiska resonemang och bevis samt färdighetsträning i
form av såväl räkneövningar som teoretiska resonemang, arbetar
studenten med att lösa uppgifter, välja lämplig lösningsgång,
undersöka och förklara matematiska samband, samt illustrera och
presentera lösningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och skriftlig
redovisning.

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 1, 1,5 hp (U,G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 2, 3 hp (U,G)
STN3 Skriftlig tentamen:salstentamen Algebra, 4,5 hp (U,G,VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Inlämningsuppgifter Algebra 1,5 hp
(U,G)

Antingen tenteras STN1 och STN2 eller den sammanfattande
tentamen STN3.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

-Forsling, G., & Neymark, M. (2011). Matematisk analys, en variabel. Stockholm: Liber. -Problem för envar. Övningssamling, Matematiska institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.