Matematik: Geometri (1-5 hp), 5 hp

Mathematics: Geometry ( ), 5 credits

9GMA09

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 5 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 5 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 3 (HT 2017) 201734-201737 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c (Engelska B, Samhällskunskap A) och Ma D
eller områdesbehörighet A6c (Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) och
Matematik 4 eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- läsa och tolka matematisk text inom geometri
- formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar
och satser inom geometri
- lösa problem inom geometri genom att tillämpa centrala
begrepp, satser och metoder
- utföra standardmässiga beräkningar
- kontrollera resultat och delresultat, för att verifiera att dessa
är korrekta eller rimliga

Kursinnehåll

I kursen arbetar studenten utgående från grundläggande
definitioner och axiom och med hjälp av logiska resonemang och
bevis med färdighetsträning i form av såväl räkneövningar som
teoretiska resonemang, genom med att lösa uppgifter, välja
lämplig lösningsgång, undersöka och förklara matematiska
samband, samt illustrera och presentera lösningar inom klassisk geometri, speciellt kongruens och likformighet, grundläggande
geometriska satser som Pythagoras sats, sinus- och
cosinussatsen, randvinkelsatsen, kordasatsen, och bisektrissatsen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, samt
självständiga studier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salstentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri, 5 hp (U,G,VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

- Bergsten, C., & Fogelberg, G. Geometrins grunder. Kompendium, Matematiska institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.