Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-90 hp), 7 hp

Mathematics (84-90 cr), 7 credits

9GMA11

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck

Kursansvarig

Jonas Bergman Ärlebäck

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2018) 201812-201821 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan samt genomgångna kurser omfattande 60 hp (1-60 hp) i ämnet matematik varav 45 hp inklusive alla didaktik- och VFU-kurser inom matematik med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall den studerande kunna
- konstruera, analysera och kritiskt värdera matematiska modeller,
inklusive deras förutsättningar och konsekvenser
- söka, sammanställa och kritiskt granska forskning om
matematisk modellering och arbete med matematisk modellering i
skolmatematik
- planera, genomföra och kritiskt utvärdera modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning med redovisning i form av
en vetenskapligt inriktad skriftlig rapport
- använda tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor i arbetet med modeller och modellering, samt
kunna integrera sådana tekniska hjälpmedel i 
 

Kursinnehåll

Formulera realistiska system som matematiska modeller.
Matematisk analys av modellerna samt kritisk diskussion av
begränsningarna av dessa. Modelleringsprojekt i form av
planering, genomförande och utvärdering av modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning. Matematikdidaktisk
forskning om modellering. Använda, och i undervisningen kunna
integrera, tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor. 
 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturstudier och
självständiga studier. 
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning Matematisk modellering, 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning Modellutvecklande sekvenser av
aktiviteter, 1,5 hp
PRO1 Projektarbete: skriftig och muntlig redovisning av
modelleringsmodul, 4,5 hpStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.