Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

Social science: Political theory, 6 credits

9GSH01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Charlotte Fridolfsson

Kursansvarig

Charlotte Fridolfsson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2018) 201805-201808 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 2 och Samhällskunskap 2

eller

Matematik B och Samhällskunskap B, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskaper om grundläggande begrepp och tankemönster inom ämnesområdet politisk teori, såväl vad gäller äldre som nyare litteratur,
- redogöra för hur sådana begrepp, tankar och idéer uppkommer och kommuniceras i olika samhälleliga, politiska och kunskapsteoretiska kontexter,
- skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till politiska begrepp, idéer och tankemönster samt att muntligt i en seminariesituation redogöra för sina tankegångar och förhålla sig till andra studenters motsvarande prestation,
- argumentera för och mot samt jämföra och kontrastera olika politiska begrepp, idéer och tankemönster samt inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid läsningen av några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp och idéer inom modern politisk teori.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna är komplement till kurslitteraturen. Seminarierna ger möjlighet till diskussion och fördjupning av vissa kursmoment. Studenten skall vara väl förberedd inför föreläsningar och särskilt inför seminarier. Studenten skall självständigt läsa kurslitteraturen.

Obligatoriskt moment: deltagande i seminarier med skriftlig redovisning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (salstentamen) samt skriftlig redovisning

PROVKODER:
EXAM Tentamen, 5 hp (U-V)
OBL1 Obligatoriska upgifter, 1 hp (U-G)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Freidenvall, Lenita & Maria Jansson (red.) (2010) Politik och kritik - En feministisk guide till statsvetenskap, sidorna 1-60. Lund: Studentlitteratur. Hallberg, Peter, Maria Jansson & Ulf Mörkenstam (red.) (2009). Tretton texter i politisk teori (Malmö: Liber). Platon (2003). Staten (Stockholm: Atlantis).1 Roberts, Peri & Peter Sutch (2007/2016). Politiskt tänkande. En introduktion (Lund: Studentlitteratur).2 Tralau, Johan (2013). ”Lite naket kan väl aldrig skada”, Neo 6/2013. Tillgänglig på: http://magasinetneo.se/artiklar/lite-naket-kan-val-aldrig-skada/. Wennström, Johan (2015). ”Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer”, Svenska Dagbladet, 7 juni 2015. Tillgänglig på: http://www.svd.se/skrackfilmerna-varnar-oss-for-upplosta-normer. Rekommenderad litteratur Tralau, Johan (2012). Inbjudan till politisk teori (Lund: Studentlitteratur). 1 Sidhänvisningarna i Kursanvisningarna använder den standardpaginering (den s.k. Stephanuspagineringen) som finns i marginalen (inte uppe eller nere på sidan) i de flesta utgåvor av Platon. Den som har en annan utgåva hemma, eller hittar en elektronisk kopia on-line, kan därför troligen använda denna och hitta rätt passager genom att leta upp siffrorna 327a osv. 2 Det finns två upplagor av boken och båda fungerar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.