Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

Social Science: Sociology 1, 7.5 credits

9GSH02

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Persson Thunqvist

Kursansvarig

Daniel Persson Thunqvist

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 4 (VT 2018) 201809-201813 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 2 och Samhällskunskap 2

eller

Matematik B och Samhällskunskap B, eller motsvarande.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- Redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom klassisk sociologisk teori.
- Förklara hur olika grundläggande sociala strukturer och förhållanden hänger samman och påverkar varandra
- Redogöra för sociala institutioner på olika nivåer i det svenska samhället
- Redogöra för individers och sociala gruppers identiteter, livsstilar och livsvillkor och hur detta påverkas av olika samhällsstrukturella förhållanden och social stratifiering.
-Diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån olika sociologiska perspektiv

Kursinnehåll

Inom delkursen behandlas grundläggande sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp. Grundsociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa olika sociala gruppers livsvillkor, exempelvis kopplade till socioekonomisk bakgrund, kön, ålder, etnicitet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar som introducerar olika sociologiska teorier och problemområden, självständigt arbete i grupp och individuellt, samt aktivt deltagande i seminarier.

OBLIGATORISKT MOMENT: aktivt deltagande i seminarium

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig redovisning

PROVKODER:
STN1 Skriftlig hemtentamen: sociologi 6,5 hp (U-V)
MRE1 Muntlig redovisning, 1 hp (U-V)
OBL1 Obligatorisk moment: seminarier, 0 hp (D)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Gottzén, L. & Lögdlund, U. 2014. Sociologins teoretiker. Förlag: Gleerup. Goffman, E. (2001). Stigma. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Artiklar tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.