Ämnesdidaktik och ämnesstudier: MA/NO/TK I, 7.5 hp

Subject didactics and subject studies: STEM I, 7.5 credits

9KAA02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Björklund

Kursansvarig

Lars Björklund, Charlotta Nordlöf

Studierektor eller motsvarande

Maria Sparf
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
LFKGY Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 1 (HT 2024) 202440-202444 Svenska Linköping, Valla O
LFK79 Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 1 (HT 2024) 202440-202444 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • analysera och använda styrdokument i form av kurs- och ämnesplaner i det egna ämnet
 • jämföra och resonera kring synen på kunskap och lärande inom ma/no/tk
 • redogöra för och diskutera det egna ämnets vanliga arbetssätt och metoder
 • problematisera användningen av digitala verktyg i relation till det pedagogiska syftet
 • granska det ämnesdidaktiska forskningsfältet i det egna ämnet.

Kursinnehåll

Den inledande kursen i ämnesdidaktik och ämne består av en gemensam ämnesdidaktikdel som läses av alla studenter. Varje student riktar in studierna mot det egna ämnet. Kursen utgår från ämnesdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet för att studenten dels ska få en teoretisk kunskap om ämnet som skolämne, dels få exempel på metoder och arbetssätt som kan underlätta inlärningsprocessen i de valda ämnena. Kunskap om elevers förförståelse, uppbyggnad av nya begrepp, språkets och visualiseringars roll kopplas till konkreta inlärningsmetoder, arbetsformer och exempel på lektionssekvenser. I kursen ingår att granska aktuella kurs- och ämnesplaner samt att träna på att planera och organisera undervisning. Vidare introduceras det ämnesdidaktiska forskningsfältet.  

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, muntlig redovisning samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning 1.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.