Ämnesdidaktik och ämnesstudier: MA/NO/TK III, 5 hp

Subject didactics and subject studies: STEM III, 5 credits

9KAA07

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Björklund

Kursansvarig

Lars Björklund, Charlotta Nordlöf

Studierektor eller motsvarande

Maria Sparf
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
LFKGY Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 2 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Linköping, Valla O
LFK79 Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 2 (VT 2024) 202411-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera och genomföra ett ämnesdidaktiskt projektarbete inom det egna ämnet
 • inkludera genusperspektiv samt olika perspektiv av hållbar utveckling i planering och genomförande av projekt och undervisning
 • tillämpa ämnesdidaktiska forskningsresultat och beprövad erfarenhet inom ramen för det egna ämnet
 • diskutera och tillämpa olika aspekter av bedömning inom det egna ämnet.

Kursinnehåll

Kursen har en gemensam struktur med fördjupning i tre olika ämnesspår. Kursen fokuserar på olika sätt att arbeta ämnesövergripande och projektinriktat där även hållbar utveckling ingår. Kursen tar upp olika aspekter av undervisning i det egna ämnet med en inriktning på frågor som berör jämlikhet och jämställdhet. I ett utvecklingsarbete fördjupar den studerande kopplingen till bedömning samt sätter teoretiska perspektiv på undervisning och lärande med tillämpning i undervisningspraktik.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, projektarbete och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom genomfört och redovisat projektarbete samt skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt: (skriftlig och/eller muntlig redovisning) 3 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.