Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

Teaching Practice I, 6 credits

9KAG01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Forsell

Kursansvarig

Johan Forsell

Studierektor eller motsvarande

Maria Sparf
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
LFKGY Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet 1 (HT 2024) 202445-202448 Svenska Linköping, Valla O
LFK79 Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9 1 (HT 2024) 202445-202448 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare gymnasiet
 • Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare åk 7-9

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera och genomföra undervisning av enskilda moment inom det egna ämnesområdet med beaktande av aktuella styrdokument
 • kommunicera och förankra styrdokumentens värdegrund, inbegripet mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, i planering och undervisning
 • utvärdera undervisning med beaktande av aktuella styrdokument, läroplansteori, kunskapssyn samt teorier om lärande
 • samarbeta och interagera med elever och handledare
 • visa empatiskt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

I kursen tränas studenten i sin kommande yrkesroll genom att delta i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Studenten planerar, genomför och utvärderar egen undervisning av enskilda moment utifrån aktuella styrdokument. Studenten relaterar sina erfarenheter till teoretiska kunskaper om skolans styrning, kunskapssyn och lärande. Studenten reflekterar kring sin praktik med stöd av sin handledare, vilket utvecklar studentens självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik. 

Genom auskultationer av andra lärares undervisning samt vistelse i skolmiljön observerar studenten skolans kultur och verksamhetens förutsättningar. Studenten tränar sina sociala förmågor genom att ta initiativ och interagera med elever och handledare i enlighet med skolans värdegrund. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, en skriftlig redovisning samt ett obligatoriskt moment.

För att få VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande moment.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 1 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.