Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7.5 hp

Teaching Practice 2, 7.5 credits

9KPA13

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping O
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Godkänd i kurs ”Verksamhetsförlagd utbildning 1” 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

− planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet ämnesområde i syfte att skapa förutsättningar för samt stimulera varje elevs lärande och kunskapsutveckling

− använda olika arbetsformer och metoder i undervisningen

− använda digitala verktyg i relation till undervisningens mål och didaktiska överväganden

− visa respekt och agera i enlighet med skolans värdegrund

− förebygga och motverka konflikter

− förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

− beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetshetsperspektiv

− visa självinsikt och lyhördhet genom att ta hänsyn till konstruktiv kritik i planeringen och genomförandet av undervisningen

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt visar självinsikt och lyhördhet genom att ta hänsyn till tidigare handledares utvärdering. I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde planeras och genomförs med visst stöd av handledaren. Ett särskilt fokus läggs på val av arbetsformer och metoder i relation till ämnets innehåll, förutsättningar och krav. Digitala verktyg används i undervisningen utifrån de förutsättningar som finns på skolan. Frågor om bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper formuleras och diskuteras med handledaren. Genom auskultationer av andra lärares undervisning observeras hur läraren utövar sitt ledarskap i relation till enskilda individer och grupper och i konfliktsituationer. Studenten tränas i att visa respekt mot elever och andra aktörer i skolan samt att  agera i enlighet med skolans värdegrund. Skolans arbete mot konflikter, diskriminering och annan kränkande behandling diskuteras med handledaren och skolledare. Vidare diskuteras jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten med handledaren. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpad sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
POR1 Portfolio 1 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Aktuella läromedel i respektive ämne

Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från tidigare teorikurser inom KPU

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 4 uppl. Stockholm: Skolverket
(2017) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017 2 uppl. Stockholm: Skolverket
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag Stockholm: Arbetsdepartementet

Webbsidor

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar referenslitteratur finns angiven i studiehandledningen