Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

Teaching Practice 3, 7.5 credits

9KPA14

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Godkänd i kurs ”Skolans samhällsuppdrag och organisation” 7,5 hp, ”Undervisningens didaktiska processer” 7,5 hp samt ”Verksamhetsförlagd utbildning 1” 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

− planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet ämnesområde med beaktande av elevers olika erfarenheter, kunskaper och behov

− anpassa sitt ledarskap till den enskilda undervisningssituationen

− bedöma, återkoppla, kommunicera och betygssätta elevers kunskaper

− i den praktiska verksamheten identifiera hinder och möjligheter för elevens lärande och kunskapsutveckling

− identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov

− samarbeta och interagera med kollegor, elever och vårdnadshavare

− kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna och ett samhälle för hållbar utveckling − kommunicera muntligt och skriftligt i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt tidigare handledares utvärdering. I kursen arbetar studenten i lärarens dagliga verksamhet och deltar även i andra aktiviteter i skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde planeras och genomförs självständigt. Ett särskilt fokus läggs på faktorer som inverkar på elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Studenten prövar olika sätt att anpassa ledarskapet till undervisningssituationen och utvärderar utfallet tillsammans med handledaren. Uppdraget att bedöma och betygssätta diskuteras med handledaren. Olika sätt att bedöma och återkoppla elevers kunskaper för betygssättning i ämnesområdet genomförs och problematiseras tillsammans med handledaren. Studenten deltar i interaktioner med vårdnadshavare. Studenten kommunicerar och förankrar skolans värdegrund. Studenten kommunicerar muntligt och skriftligt med olika aktörer på ett adekvat sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
POR1 Portfolio 1 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Aktuella läromedel i respektive ämne

Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från tidigare teorikurser inom KPU

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 4 uppl Stockholm: Skolverket
(2017) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017 2 uppl. Stockholm: Skolverket
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet

Webbsidor

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar referenslitteratur finns angiven i studiehandledningen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.