Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7.5 hp

Teaching Practice 1, 7.5 credits

9KPV01

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera undervisning av enskilda moment inom det egna ämnesområdet med beaktande av aktuella styrdokument
 • genomföra undervisning av enskilda moment inom det egna ämnesområdet
 • utvärdera planering och genomförd undervisning av enskilda moment inom ett väl avgränsat område
 • beakta styrdokumentens värdegrund i planering och undervisning
 • diskutera kunskapssyn och teorier om lärande inom det egna ämnesområdet
 • visa empatiskt och ansvarsfullt beteende i skolmiljön
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik
 • samarbeta och interagera med elever och handledare

Kursinnehåll

I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Den studerande planerar, genomför och utvärderar enskilda moment inom ämnesområdet samt utvärderar och diskuterar bedömningen av dessa moment tillsammans med handledaren. Studenten diskuterar och reflekterar tillsammans med handledaren om hur ämnets formulering i styrdokumenten återspeglas i den faktiska undervisningen avseende undervisningens innehåll och arbetsformer. Synen på kunskap och teorier om lärandet inom ämnesområdet diskuteras med handledaren. Genom auskultationer av andra lärares undervisning samt vistelse i skolmiljön observerar studenten skolans kultur och ramfaktorer. Värdegrundsrelaterade frågor diskuteras med handledaren. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en portfoliouppgift. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom individuell bedömning av

PROVKODER
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4,5 hp U-VG
POR1 Portfolio skriftlig redovisning 1 hp, U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Långström, Sture, Viklund Ulf (2006) Praktisk lärarkunskap. Lund: Studentlitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.