Flerspråkig litteracitet, 7.5 hp

Multilingual literacy, 7.5 credits

9SK003

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202414-202423 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen riktar sig till blivande och verksamma lärare inom svenska som andraspråk.

Förkunskapskrav

  • Godkänd Svenska som andraspråk I, 30hp
  • Svenska som andraspråk II, 30hp med minst 15hp godkända
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

- ha kännedom om ungas och vuxnas utveckling av grundläggande och avancerad litteracitet på ett andraspråk

- kunna diskutera olika teoretiska perspektiv på litteracitet i ett undervisningsperspektiv

- grundläggande kunskaper om det svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv

- tillägna sig och reflektera över en forskningstext/avhandling inom litteracitetsområdet

Kursinnehåll

Kursen tar upp litteracitet i ett flerspråkighetsperspektiv hos yngre och äldre inlärare inkluderande skrivprocesser och skrivinlärning på svenska ur ett andraspråksperspektiv. Kursen innehåller också ett självständigt moment där studenten ska läsa in sig på en avhandling inom litteracitet som sedan ska redovisas skriftligt samt en kort muntig redogörelse vid det sista kurstillfället.

Undervisnings- och arbetsformer

I huvudsak självständiga studier av kurslitteratur och arbete med examinationsuppgifter. Arbetsyta Lisam där information och inspelade föreläsningar finns.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. För slutbetyget VG på kursen krävs att minst 50% av kursens betyg är VG.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.