AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Forskningsmetodik och vetenskapsteori, 15 hp

AUO Interdisciplinary Subject Studies, Methodology, 15 credits

9TV361

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2016) Svenska

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs grundläggande behörighet och 90 hp inom ett yrkesämne, samt genomgångna kurser Utbildningens uppdrag i samhället med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp, Kunskap, lärande och pedagogiska strategier med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp och Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Eftergenomgången kurs skall den studerande
- kunna genomföra mindre forsknings- och utvecklingsarbeten inom området utbildningsvetenskap
- kunna tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
- kunna tillämpa forskningsmetoder som anknyter till såväl skolans verksamhetsområde som andra undervisningsområden
- kunna problematisera betingelser, processer och innehåll med anknytning till skolan och annan undervisningsverksamhet
- kunna kommunicera vetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbeten
- fördjupa den kommunikativa kompetensen och skrivande som redskap för lärande och kommunikation

Kursinnehåll

- Vetenskapsteoretiska begrepp
- Forskningsprocessen
- Metoder för datainsamling och dataanalys
- Skrivprocessen vid vetenskaplig textproduktion
- Bibliotekets roll i den vetenskapliga processen

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, liksom arbete i grupp och individuellt arbete. Under kursen genomför den studerande uppgifter i grupp och enskilt, vilka redovisas skriftligt och/eller muntligt (lärstöd med återkoppling). Nätverksdiskussioner mellan de studerande genomförs då det är pedagogiskt motiverat i anslutning till de uppgifter som ges inom kursens ram.
Undervisningens uppläggning formas i samspel mellan lärare och studenter under beaktande av fastställda styrdokument.

Examination

Kursen examineras individuellt dels genom en skriftlig examinationsrapport som muntligen försvaras i ett seminarium, dels genom en skriftlig och muntlig granskning av en medstudents examinationsrapport.


Provkoder
RAP1 Rapport: skriftlig rapport med uppföljningsseminarium U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.