Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

Teaching Practice 3, 7.5 credits

9KPA10

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan 5 (HT 2016) 201644-201703 Svenska Linköping O
L1GYP Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan - ämne Pedagogik 5 (HT 2016) Svenska
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 5 (HT 2016) 201644-201703 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan - ämne Pedagogik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs följande godkända kurser: Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet ämnesområde med beaktande av elevers olika behov
- anpassa sitt ledarskap till den enskilda undervisningssituationen
- bedöma, återkoppla, kommunicera och betygssätta elevers kunskaper
- i den praktiska verksamheten identifiera hinder och möjligheter för elevens lärande och kunskapsutveckling
- fördjupa sin kunskap om yrkespraktikens olika krav
- reflektera över erfarenheter relaterade till kursens mål i vfu-dagbok och auskultationsprotokoll
- på ett adekvat sätt kommunicera muntligt och skriftligt i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare dagboksanteckningar och seminarier samt tidigare handledares utvärderingar. I kursen arbetar studenten i lärarens dagliga verksamhet och deltar även i andra aktiviteter i skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde planeras och genomförs självständigt. Ett särskilt fokus läggs på faktorer som inverkar på elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Studenten prövar olika sätt att anpassa ledarskapet till undervisningssituationen och utvärderar utfallet tillsammans med handledaren. Uppdraget att bedöma och betygssätta diskuteras med handledaren. Olika sätt att bedöma och återkoppla elevers kunskaper för betygssättning i ämnesområdet genomförs och problematiseras tillsammans med handledaren. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en vfu-dagbok och reflekterar över dessa i ett seminarium. Dagboken läggs i VFU-portfolion för användning i efterföljande kurs.

Undervisnings- och arbetsformer

Egen undervisning
Auskultationer
Pedagogiska samtal med handledare
Vfu-seminarium
Dokumentation i vfu-dagbok och i auskultationsprotokoll

Examination

Kursen examineras genom individuell bedömning av
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4,5 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Skolans styrdokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.