Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7.5 hp

Teaching Practise 4, 7.5 credits

9KPA11

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs följande godkända kurser: Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5, Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7,5 hp, Att leda och handleda didaktiska processer, 7,5 hp, Bedömning och betygsättning i didaktiska processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- integrera didaktiska, sociala och etiska dimensioner vid planering och genomförande av undervisning
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
- visa ett förhållningssätt i genomförandet av undervisning utifrån hållbar utveckling
- motivera egen planering och undervisning med hjälp av styrdokument samt relevanta teoretiska perspektiv och begrepp
- dokumentera elevers individuella utveckling och lärande i individuella utvecklingsplaner
- visa god balans mellan närhet och distans i sociala relationer
- samverka på ett konstruktivt sätt med skolans olika aktörer
- problematisera yrkespraktikens olika krav
- samarbeta med kollegor, elever och föräldrar

Kursinnehåll

Studenten planerar sin verksamhetsförlagda utbildning utifrån kursens mål, egna tidigare dagboksanteckningar och seminarier samt tidigare handledares utvärderingar Under kursen har studenten ett helhetsansvar för undervisningen under en längre tidsperiod och deltar konstruktivt i skolans övriga arbete. Ett särskilt fokus läggs på att följa elevernas kunskapsutveckling inom det egna undervisningsområdet och att dokumentera denna i individuella utvecklingsplaner. Stor vikt läggs vid att utveckla studentens yrkesspråkliga förmåga och professionella kompetens genom problematisering av den egna undervisningen med hjälp av styrdokument och relevanta teorier och begrepp. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en dagbok som används tillsammans med dagboksanteckningar från tidigare vfu-kurser för att, i ett seminarium, diskuterar studentens personliga lärarprofil och yrkespraktikens olika krav.

Undervisnings- och arbetsformer

Egen undervisning
Auskultationer
Handledningssamtal
Portfolio med dagbok, auskultationsprotokoll och kompetensjournal

Examination

Kursen examineras genom individuell bedömning av

TSLF Tillämpade social lärarförmågor 3 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4,5 hp U-G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.