Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp

The Professional Teacher in a Learning Oganization, 7.5 credits

9KPA12

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan 6 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 6 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping V
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs följande godkända kurser: Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 7,5, Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7,5 hp, Att leda och handleda didaktiska processer, 7,5 hp, Bedömning och betygsättning i didaktiska processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
• reflektera kring relationen mellan lärarens professionella utveckling och skolan som organisation och lokal kultur
• kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa metoder för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik
• analysera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
• analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till yrkesverksamheten 
• självständigt upprätta en plan för ett skolutvecklingsarbete
• identifiera och motivera sitt behov av kompetensutveckling i så väl undervisningsämne som pedagogiskt arbete i förhållande till skolans uppdrag i samhället.

Kursinnehåll

Kursen behandlar lärarens professionella yrkesutveckling i relation till skolans uppdrag och eget kompetensutvecklings behov. De studerande kommer dels få ta del av aktuell utvärdering och forskning av både skolan som helhet samt deras undervisningsämnen. Kursen innehåller även olika metoder för att systematiskt samla in och reflektera kring behov av utveckling. De studerande kommer även få genomföra ett skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i ett generellt eller för undervisningsämnets utvecklingsbehov.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen ges på distans med campusförlagda undervisningsdagar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik samt ett självständigt projektarbete som ska seminariebehandlas under opponentliknande former.

MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G
PRO2 Projektarbete, iklusive seminarium 6,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligatorisk litteratur Tryckta källor: *Blossing, U. (2008) Kompetens för samspelande skolor – Om skolorganisationer och skolförbättring Lund: Studentlitteratur (150 s.) *Carlström, I. & Carlström Hagman, L-P. (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. *Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning Stockholm: Natur och Kultur (306 s.) Elektroniska resurser: Blossing, U. (2013) Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess Pedagogisk forskning i Sverige 18:3 – 4, 153 - 174 Carlgren, I. (2012) The learning study as an approach for ”clinical” subject matter didactic research, International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. 1 No. 2, 126 – 139 (13 s.) Carlgren, I. Lärarna i kunskapssamhället (artikel publicerad på Lärarnas historias hemsida, okänt årtal). (13 s.) http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarna%20i%20kunskapssamh%C3%A4llet_0.pdf Eklund, S. (red.) (2011) Lärare som praktiker och forskare Stockholm: Stiftelsen SAF och Lärarförbundet (79 s) http://www.forskul.se/ffiles/0040C3F0/Ful5.pdf Giota, J. (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling Pedagogisk forskning i Sverige 7:4, s. 279 – 305 Karlsson, O. (1999) Utvärdering – mer än metod À jour – en serie kunskapsöversikter från Svenska Kommunförbundet Nr 3 https://www.mah.se/upload/Samverkan/Karlsson%20-%20Utv%C3%A4rdering%20mer%20%C3%A4n%20metod_1999.pdf * RFR10 (2012/13). Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Rapport från riksdagen del 1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Hur-kan-ny-kunskap-komma-till-_H00WRFR10/ (97 s.) Roth, W-M. & Tobin, K. (2004) Coteaching: From praxis to theory. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10:2, 161 – 179 ( 18 s.) Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf (17 s.) Skolinspektionen (2013). Navet i skolors utvecklingsarbete (17 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete-utdrag-arsrapporten-2012.pdf Skolinspektionen (2013). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring (66 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/regeringsuppdrag/01-slutrapport-regeringsrapporten.pdf Skolinspektionen (2014). Undervisning på yrkesprogram (42 s.) http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/yrkesprogram/05-yrkesprogram-rapport.pdf * Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken (22 s.) http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3381 Referenslitteratur Dessa böcker erbjuder valfri fördjupning till ovanstående litteratur. Scherp, H-Å. (2014). Lärandebaserad skolutveckling Lund: Studentlitteratur (287 s.) Björndal, C. R. P., (2013) Det värderande ögat Stockholm: Liber Folkesson, L., Lendahls Rosendahl, B., Längsjö, E. & Rönnerman K. (2004). Perspektiv på skolutveckling Lund: Studentlitteratur Langelotz, L. (2014) Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Gothenborg studies in educational sciences 348 Pihlgren, S. A., (2013) Det tänkande klassrummet Stockholm: Liber Sandström, B. (2014) Praktiknära skolutveckling Malmö: Gleerups

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.