AUO Pedagogiskt arbete, Kunskap, lärande och pedagogiska strategier med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp

AUO Pedagogical Work, Knowledge, Learning and Pedagogical stategies in an Adult Perspective, 15 credits

9PA291

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2014) Svenska
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkända kurser omfattande 180 hp, samt genomgången kurs Utbildningens uppdrag i samhället med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera begreppet kunskap samt jämföra och diskutera hur olika kunskapsformer bildas, väljs ut och gestaltas i olika pedagogiska miljöer och inom olika ämnesmiljöer
- problematisera centrala teoretiska perspektiv på lärande i relation till innehåll och arbetssätt inom olika ämnesområden och pedagogiska verksamheter och därmed uppvisa didaktisk medvetenhet
- reflektera över kunskapsbedömning som pedagogiskt fenomen, olika sätt att bedöma elevers prestationer samt förstå hur olika bedömningar påverkar undervisning och lärande
- visa kännedom om grundläggande färdigheter inom läs-. skriv- och matematikinlärning och dess betydelse för elevers kunskapsutveckling
- välja relevant kunskap och kommunicera den till elever i olika lärandesituationer
- ta helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering inom avgränsade delar av den pedagogiska verksamheten
- undersöka styrdokument inom skola och utbildning med stöd av dokumentanalys som vetenskaplig metod
- uppvisa färdigheter vad gäller ledarskap, hantering av sociala relationer och förmåga till samarbete under den verksamhetsförlagda utbildningen

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i teorier om kunskap och lärande behandlas didaktiska modeller och perspektiv. I kursen undersöks kunskapsinnehåll i olika lärande- och utbildningsmiljöer. Skillnader mellan vetenskaplig kunskap, skolkunskap och vardagskunskap problematiseras liksom kunskapers filosofiska och värdemässiga ursprung. I verksamhetsförlagd utbildning får den studerande möjlighet att problematisera och reflektera över egen och andras planering, organisation, genomförande och utvärdering av undervisning och därmed utveckla den egna lärarprofessionaliteten. Kursen behandlar också vikten av såväl läs- och skrivinlärning som av matematikinlärning för elevers kunskapsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt självständiga studier. Viss kurskommunikation sker med hjälp av en nätbaserad plattform.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig salstentamen.

Provkoder
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1.5 hp U-G
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3 hp U-G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 10.5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.