Svenska som andraspråk, multimodala perspektiv, 7.5 hp

Multimodal and Didactical Perspectives on Swedish as a Second Language, 7.5 credits

9SK001

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Andreas Lagerlöf, Simon Wessbo

Kursansvarig

Andreas Lagerlöf

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Zetterholm

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) ST 2021 202124-202133 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Kurser i Svenska som andraspråk 90hp varav 60hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för teoribildning inom multimodalitet och sociosemiotik med en tydlig anknytning till ett svenska som andraspråk-perspektiv

- tillgodogöra sig kunskaper inom populärkultur och cultural studies i en svenska som andraspråkskontext

- analysera och reflektera över multimodala inslag i den egna praktiken

- inta ett kritiskt förhållningssätt till multimodalitet och populärkultur i svenska som andraspråksundervisningen med utgångspunkt i de didaktiska grundfrågorna

Kursinnehåll

Kursen introducerar och diskuterar multimodal teoribildning och dess rötter i semiotik och sociosemiotik och dess relation till multiliteracies. Detta sätts i relation till undervisningen i svenska som andraspråk. Forskningsläge gällande dessa områden introduceras och analyseras. Populärkultur och culture studies utgör de traditioner och forskningsfält som används för analys och reflektion över multimodala inslag i svenska som andraspråksundervisningen. Ett kritiskt förhållningssätt etableras genom de didaktiska grundfrågorna: Vad, hur, när och varför multimodala inslag och populärkultur används i undervisningen i svenska som andraspråk.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, seminarier och inläsning av kurslitteratur. I kursen ingår två obligatoriska seminarier med skriftliga och multimodala inlämningar.

Examination

Kursen examineras genom tre moment: En inlämning av film och en skriftlig inlämning vid seminarier och en avslutande skriftlig hemtentamen.

För att få VG på kursen krävs VG på STN1 (Skriftlig hemtentamen 5 hp).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen eller hemtentamen 5 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning 1 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.