One Year Master - Strategy and Marketing, 60 hp

One Year Master - Strategy and Marketing, 60 credits

FEK5SM

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Kurspaket

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Eva Eriksson, Administrator

Svjetlana Pantic Dragisic, Study Director

Åsa Carmesten, Study Adviser

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202323 Engelska Linköping

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Kursinnehåll

Se de ingående kurserna

722A71 Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp
722A72 Advanced Consumer Marketing, 15 hp
722A36 Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp

Examination

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Övrigt

Please, look up each course on liu.se/studyinfo:

  • 722A04 Strategy - Classic and Contemporary Views, 15 hp
  • 722A50 Advanced Consumer Marketing, 15 hp
  • 722A36 Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.