AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Examensarbete inom allmänt utbildningsområde, 15 hp

AUO Interdisciplinary Studies, Thesis in the General Field, 15 credits

LAEXC1

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Ahlstrand, Kerstin Bergqvist m.fl.

Studierektor eller motsvarande

Elisabeth Ahlstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2016)

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Tillträde till kursen har den som har grundläggande behörighet samt särskild behörighet SvB/Sv 2B, EnB, ShA och MaA, samt godkända kurser motsvarande 40p inom Allmänt utbildningsområde, godkända kurser motsvarande 40p inom en inriktning, samt genomgången Pedagogiskt arbete block 3 Läraren och lärarens arbete, 10p, eller har motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga

Lärandemål

I examensarbetet inom allmänt utbildningsområde ska den studerande efter avslutad kurs:

- ha tillägnat sig ett undersökande och analyserande förhållningssätt till problem av den art som förekommer i lärarverksamhet samt bearbetat frågeställningar med hjälp av relevanta teoretiska perspektiv.

- utifrån frågor som anknyter till skolans praktiker, och i dialog med relevant forskning med beaktande av etiska regler, ha valt lämpliga metoder för insamling och analys av data

- ha demonstrerat ett analyserande förhållningssätt samt kunnande och medvetenhet vad gäller forskningsetik och forskningsmetod

- ha presenterat och försvarat ett eget arbete, läst och kritiskt granskat vetenskapliga arbeten samt genomfört en opposition

Kursinnehåll

Examensarbetet inom allmänt utbildningsområde är ett självständigt arbete där kunskaper från kurser i pedagogiskt arbete, tvärvetenskapliga ämneskurser samt inriktningar och specialiseringar ska knytas samman och fördjupas. För examensarbetet väljer och avgränsar den studerande ett problemområde i samråd med handledare. Då allmänt utbildningsområde är mångvetenskapligt till sin karaktär kan en mångfald teoretiska perspektiv och metoder användas för att belysa någon aspekt av skolans praktiker. Den studerande ska i examensarbetet fördjupa sin förmåga att identifiera, formulera och analysera yrkesrelevanta frågeställningar. Vad som är yrkesrelevant ska i detta sammanhang ges en vid tolkning. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, en litteratur- eller dokumentstudie eller ett utvecklingsarbete. I kursen ingår också att läsa, kritiskt granska och på ett konstruktivt sätt diskutera andra studenters arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Examensarbetet innebär att självständigt genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete med handledning individuellt eller i grupp. Dessutom kan föreläsningar och workshops förekomma.

Examination

Den studerande ska framlägga och försvara ett skriftligt arbete vid ett seminarium. Den studerande ska också som opponent kritiskt granska ett annat arbete.

Om arbetetet genomförs av två studenter ska den enskilde studentens prestation gå att urskilja.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.