Zoomorfologi, 6 hp

Zoology, Morphology and Systematics, 6 credits

NBIA27

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Matthias Laska

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 104 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 1 (HT 2021) 2 3 Svenska Linköping, Valla O
6KDJP Djurpsykologi, kandidatprogram 1 (HT 2021) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i biologi
 • Kandidatprogram i djurpsykologi

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kunskaper om djurrikets sammansättning och mångfald belysta via byggnadsplaner och funktioner för ett antal olika djurgrupper samt med hjälp av modern systematik. Efter kursen ska studenten

 • kunna redogöra för följande djurgrupper med avseende på systematisk placering och grundläggande byggnadsplan inklusive funktion: nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar och ryggsträngsdjur
 • kunna känna igen ovanstående djurgrupper samt placera dessa systematiskt
 • kunna redogöra för systematiska principer samt vad man grundar djurrikets klassificering på
 • kunna diskutera grundläggande principer kring frågan "vad är ett djur?"
 • ha praktiska färdigheter i genomförandet av djurdissektioner

Kursinnehåll

Djurrikets sammansättning och mångfald belysta med hjälp av modern systematik, byggnadsplaner och funktioner. Djurriket exemplifieras mha av följande djurgrupper: nässeldjur, ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar och ryggsträngsdjur inkl ryggradsdjur.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på laborationer.

Examination

LAB1Godkänd laborationskurs1.5 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Matthias Laska

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 104 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Hickman, Keen, Eisenhour, Larson, L’Anson, (2020) Integrated Principles of Zoology 18th McGraw-Hill, New York
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Godkänd laborationskurs 1.5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Hickman, Keen, Eisenhour, Larson, L’Anson, (2020) Integrated Principles of Zoology 18th McGraw-Hill, New York
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Mikroskopering och dissektioner
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
Mikroskopering och dissektioner
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Arbete i par vid laborationer
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Kunna diskutera erhållna laborationsresultat
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
TEN1
Engelsk kurslitterratur
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.