Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) för ekologer, 6 hp

Applications of Geographic Information Systems (GIS) for Ecologists, 6 credits

NBIB43

Kursen är nedlagd. Ersätts av NBIB51.

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Westerberg

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 74 h
Rekommenderad självstudietid: 86 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 4 (VT 2017) 2 1+4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Biologi, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ett års biologistudier på universitet eller högskola, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i handhavande av geografiska informationssystem (GIS). Kursen syftar även till att ge träning i att tillämpa GIS inom ekologi. Kursen fokuserar på insamling, sammanställning och bearbetning av data samt analys och presentation av data utifrån relevanta frågeställningar. Efter kursen ska studenter kunna:

 • förbereda och genomföra insamling av koordinatsatt fältdata
 • överföra fältdata till GIS-skikt
 • utföra grundläggande databearbetning i GIS-mjukvara, t.ex. filhantering, editering, ändra koordinatsystem samt importera extern data
 • presentera data i form av en rapport med informationsrika kartor
 • utföra enklare analyser av geografiskt bundet fältdata

Kursinnehåll

Kursen består av två parallella delar. Den ena delen utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer och workshoppar som ger grundläggande förståelse av GIS och hur det används av ekologer. Denna del kommer bl.a. att beröra: datahantering; projektion och koordinatsystem; topologier; handhavande av GIS-mjukvara. Detta examineras med LAB1.
Den andra delen består av grupparbeten som syftar till att samla, bearbeta, analysera och presentera geografiskt bundet data. Grupparbetet kommer att beröra: planering och utförande av fältbesök; handhavande med GPS; digitalisering från papperskarta och flygbilder; arbete med data från flera olika källor; analysmöjligheter av geografiskt bundet data GIS-mjukvara. Detta arbete kommer att sammanställas i en rapport. Ytterligare ett grupparbete kommer presenteras muntligt. Detta examineras med UPG2 och 3.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, workshops och grupparbeten. Tyngdpunkten ligger på grupparbete för att lösa uppgifter i fält och med GIS-mjukvara på lab.

Examination

LAB1Genomförd laborationskurs1 hpU, G
UPG2Presentation av analys2 hpU, G
UPG3Datainsamling och skriftlig rapport3 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Lars Westerberg

Kurshemsida och andra länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIB43/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 74 h
Rekommenderad självstudietid: 86 h

Kurslitteratur

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar (fjärde omarbetade upplagan). Redaktör L. Harrie (2008). ISBN:978-9-540-6015-3
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Genomförd laborationskurs 1 hp U, G
UPG2 Presentation av analys 2 hp U, G
UPG3 Datainsamling och skriftlig rapport 3 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar (fjärde omarbetade upplagan). Redaktör L. Harrie (2008). ISBN:978-9-540-6015-3
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Kursen förutsätter grundläggande matematik och ekologi
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
Ska klara tillämpning av introducerade analysmetoder och landskapsekologi
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
Kunskaper i ekologi kopplas med GIS och utgör därmed en fördjupad tillämpning
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
Den examinerande uppgiften kräver uppfinningsrikedom och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Den examinerande uppgiften kräver uppfinningsrikedom och problemlösning
2.3 Systemtänkande
X
GIS presenteras i sitt sammanhang i arbetslivet vid möte med praktiker
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
Labbar för att bekanta stud. med relevant mjukvara som krävs för att klara examen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
Bl.a. muntlig presentation, hantering av beställning/kontrakt hur kartor utformas på bästa sätt (state-of-the-art) för att tillämpa på figurer i rapporter (examineras)
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Datafångst i fält samt sammanställning och redovisn i grupp
3.2 Kommunikation
X
X
Datafångst i fält samt sammanställning och skriftlig/muntlig redovisn i grupp
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
Uppgiften skriven som en beställning och tidsåtgång ska registreras
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
GiS diskuteras mot bakgrund av samhällelig nytta och användning
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
GiS diskuteras mot bakgrund av samhällelig nytta och användning
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Utförandet av den egna uppgiften är förplanerad men problematiseras vid seminarier
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Uppgiften skriven som en beställning
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Uppgiften skriven som en beställning

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.