GIS för biologer, 6 hp

GIS for Biologists, 6 credits

NBIB51

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Westerberg

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 116 h
Rekommenderad självstudietid: 44 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 4 (VT 2019) 2 1+4 Svenska Linköping V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Biologi, kandidatprogram

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen samtidigt som NBIB43. 

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ett års biologistudier på universitet eller högskola, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i handhavande av geografiska informationssystem (GIS) inom biologi. Kursen fokuserar på insamling, sammanställning och bearbetning av data samt analys och presentation av data utifrån relevanta frågeställningar. Efter kursen ska studenter kunna:

 • Samla in (t.ex. med GPS i fält eller skärmdigitalisering av bilder) och överföra koordinatsatt data till GIS-lager
 • utföra grundläggande datahantering i GIS-mjukvara, såsom editering, filhantering av vektor och rasterdata, eller hantera koordinatsystem
 • genomföra analyser av geografiskt data i både vektor- och rasterformat
 • presentera data och analyser i form av informationsrika kartor

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på det praktiska arbetet med GIS som biologer kan möta idag. Vidare diskuteras principer för datafångst, projektionssystem, analysmetoder och för presentation i form av informationsrika kartor. Denna teoretiska del kommer att underlätta egen utveckling i ämnet. Den genomgående idén i kursen är dock att arbeta praktiskt med programmet och tyngdpunkten ligger på de egna arbetet med uppgifter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd av moduler som består av eget arbete, demonstration, laboration, workshop och tester. Varje modul inleds med studenters egna förberedelser innan en lärarledd demonstration av verktyg. Därefter följer självständigt arbete med uppgifter innan en lärarleddworkshop där lösningar på några uppgifterna diskuteras. Modulen avslutas med ett mini-test. Efter ca 3/2 av kursen påbörjas de examinerande momenten. I ett projekt samlas fältdata in och frågor om området besvara i en rapport. I det andra gruppprojektet analyseras en biologisk frågeställning och resultatet redovisas muntligt.

Examination

UPG2Projekt, datafångst, analys och rapport2 hpU, 3, 4, 5
UPG1Projekt, analys och muntlig presentation1 hpU, G
LAB1Laboration, modultester3 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Lars Westerberg

Kurshemsida och andra länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/NBIB43/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 116 h
Rekommenderad självstudietid: 44 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Harrie, Lars, (2013) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar 6., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013
  ISBN: 9789144088778
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Projekt, datafångst, analys och rapport 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Projekt, analys och muntlig presentation 1 hp U, G
LAB1 Laboration, modultester 3 hp U, G

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Harrie, Lars, (2013) Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar 6., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144088778

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Kursen förutsätter grundläggande matematik och ekologi.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1
UPG2
Ska klara tillämpning av introducerade analysmetoder och landskapsekologi.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1
UPG2
Kunskaper i ekologi kopplas med GIS och utgör därmed en fördjupad tillämpning.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
UPG2
Den examinerande uppgiften kräver uppfinningsrikedom och problemlösning.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG1
UPG2
Den examinerande uppgiften kräver uppfinningsrikedom och problemlösning.
2.3 Systemtänkande
X
GIS presenteras i sitt sammanhang i arbetslivet vid möte med praktiker.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
UPG1
UPG2
Labbar för att bekanta studenterna med relevant mjukvara som krävs för att klara examen.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1
UPG2
Bl.a. muntlig presentation, hantering av beställning/kontrakt hur kartor utformas på bästa sätt (state-of-the-art) för att tillämpa på figurer i rapporter (examineras).
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
UPG2
Datafångst i fält samt sammanställning och redovisning i grupp.
3.2 Kommunikation
X
X
UPG1
UPG2
Datafångst i fält samt sammanställning och redovisning i grupp.
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG2
Uppgiften skriven som en beställning och tidsåtgång ska registreras.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
GIS diskuteras mot bakgrund av samhällelig nytta och användning.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
GIS diskuteras mot bakgrund av samhällelig nytta och användning.
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Utförandet av den egna uppgiften är förplanerad men problematiseras vid seminarier.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG1
UPG2
Uppgiften skriven som en beställning.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG1
UPG2
Uppgiften skriven som en beställning.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.