Djurens fysiologiska funktioner och deras anpassning till miljön, 15 hp

Animal Function and Environmental Adaptation, 15 credits

NBIC49

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jordi Altimiras

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 120 h
Rekommenderad självstudietid: 280 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 5 (HT 2017) 1 1+2+3+4 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Biologi, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Avklarade grundläggande kurser i biologi (75 hp varav minst 45 hp teori).

Grundläggande kunskaper i statistik.

Förståelse av följande nödvändiga fysiologiska koncept som presenteras i “Animal Physiology. From genes to organism” av Sherwood, Klandorf och Yancey 2005.

 • Homeostas
 • Fysiologiska kontroll via negativ feedback
 • Vilande membranpotential
 • Aktionspotential
 • Synapser
 • Klassificering av det vertebrata nervsystemet: centralt, perifert, sensoriskt, motoriskt, somatiskt, autonomt, parasympatistskt och sympatiskt
 • Receptoradaptation
 • Hypofysens hormoner
 • Muskelcellens korsbryggecykel: aktinets and myosinets roller
 • Kalciumdynamik vid muskelkontraktion
 • Muskeltyper: skelett-, hjärt- och glattmuskel
 • Olika typer av celler i blod
 • Respirationspigment: hemoglobin
 • Gaser, deltryck och Dalton’s lag
 • Gaslöslighet och Henry’s lag
 • Dissociationskurvan för syre
 • Strukturen på ett neuron
 • Kemiska matsmältningsenzymer
 • Faserna i menstruationscykeln

Lärandemål

Studenten kommer att öka sin förståelse för hur djur anpassats och anpassar sig till den miljö de lever i och till specifika situationer de möter under sitt liv. Detta kommer att uppnås genom att använda tillämpliga fysiologiska principer (från tidigare grundkurser t ex NBIB29 Fysiologiska principer). För varje given situation/frågeställning kommer studenten att få:

 • identifiera de fundamentala koncepten genom diskussion med medstudenter
 • förstå de fundamentala koncepten genom att muntligt förklara dem i basgrupper
 • integrera alla mekanismer involverade i mångfasetterade responser hos hela organismen, genom att skriva en koncis rapport över alla steg i en fysiologisk respons.

Som konsekvens kommer studenten att förbättra sin förmåga att:

 • formulera och förklara vetenskapliga koncept muntligt och spontant
 • skriva kortfattat och precist om progression i biologiska processer
 • kvantitativt beskriva resultat av fysiologiska responser.

 

Kursinnehåll

De veckovisa temana är följande:
1) höga och låga temperaturer,
2) hög höjd,
3) livet under vatten,
4) knappa resurser (fasta och svält),
5) stress (djurs välfärd),
6) miljögifter,
7) den embryonala miljön och
8) sjukdomar och parasiter.
På detta sätt kommer alla teman kräva integrering av två eller flera fysiologiska system. Till exempel innehåller tema 4 ämnen som gastrointestinal fysiologi, endokrinologi och njurfysiologi. Tema 5 är kopplat till det kardiovaskulära systemet men också till reproduktion och nervfysiologi. Tema 6 om hantering av miljögifter innehåller ämnen som reproduktiv fysiologi (tvåkönade fiskar), metabolism och njurfysiologi, osv

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad kring ett antal ämnen relaterade till de miljöer olika djurarter lever i.
Varje ämne organiseras med samma struktur:
Dag 1. Presentation av ämnesspecifika problemställningar.
Dag 2. Föreläsning om veckoämne med presentation av varje specifikt problem
Dag 3 och 4. Individuellt eller grupparbete om problem. Praktiska aktiviteter inom veckoämnet.
Dag 5. Seminarier med olika studentgrupper. Artikeldiskussion och identifiering av andra frågeställningar för vidare studie.
Hemtenta kommer att ske sista under kursens sista vecka, i samband med frågeställningar från veckoseminarium.

Examination

UPG4Hemtenta3 hpU, 3, 4, 5
UPG3Redovisning av laborationer4 hpU, 3, 4, 5
UPG2Muntlig redovisning4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Skriftliga uppgifter4 hpU, 3, 4, 5

Slutbetyget erhålls genom en viktad sammanräkning av de ingående momentens enskilda betyg enligt följande: 30% UPG1, 30 % UPG4, 20% UPG2 och 20% UPG3.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Jordi Altimiras

Kurshemsida och andra länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 120 h
Rekommenderad självstudietid: 280 h

Kurslitteratur

Hill, R. W., Wyse, G. A. & Anderson, M. Animal Physiology 3rd edition (Sinauer, 2012). ISBN10: 0878936629. ISBN13: 9780878936625
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Hemtenta 3 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Redovisning av laborationer 4 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Muntlig redovisning 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Skriftliga uppgifter 4 hp U, 3, 4, 5

Slutbetyget erhålls genom en viktad sammanräkning av de ingående momentens enskilda betyg enligt följande: 30% UPG1, 30 % UPG4, 20% UPG2 och 20% UPG3.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Hill, R. W., Wyse, G. A. & Anderson, M. Animal Physiology 3rd edition (Sinauer, 2012). ISBN10: 0878936629. ISBN13: 9780878936625
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
Knowledge in physiology from previous courses will be used to analyse current problems
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG3
Laboratory exercises using new technical developments for understanding animal physiology in the lab and also in field work
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG2
Animal welfare, effect of pollutants and climate change will be presented and discussed in lectures and student assignments
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG2
A large part of the course requires the use of scientific literature to find information and analyze it in the context of their weekly assignment
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG3
Laboratory exercises will be used when relevant to the weekly topic
2.3 Systemtänkande
X
UPG4
Physiology is, by definition, an integrative subject in which new knowledge is always put into the broad perspective of previous knowledge. Understanding the function of the body requires an integration of all parts and systems to see how they contribute to life
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Independence and critical thinking is required for the extensive amount of own work during the course. All their individual and group work is evaluated on a weekly basis.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG1
UPG2
Oral presentation, Writing skills, Critical evaluation
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2
Regular group assignments
3.2 Kommunikation
X
UPG2
UPG3
Weekly oral presentations
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Course language is english
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
The course emphasizes the effect of human interventions on animal adaptation, i.e. climate change, environmental pollution or stress
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2
Planning the argumentation for the weekly Colloquium on specific problems
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
The effect of climate change, environmental pollution and stress are evaluated in the context of animal function and extensively discussed
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG3
The students need to plan the work according to the question they formulate
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG3
The students carry out the work that is needed to answer the question in hand
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4
Not only the lab work but every weekly topic requires presentation in an oral or written form that is followed up later in the home exam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.