Metoder inom ekologi, 7.5 hp

Methods in Ecology, 7.5 credits

NBID73

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Westerberg

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 80 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MECO Ecology and the Environment, masterprogram 1 (HT 2019) 1 1+2+3+4 Engelska Linköping O

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Ecology and the Environment

Rekommenderade förkunskaper

120 hp kurser varav 90 ihp biologi inklusive påbyggnadskurs i ekologi eller motsvarande.

Lärandemål

Målet är att studenterna ska uppnå en djupare förståelse för de vetenskapliga metoder som används inom ekologi och miljövetenskap: att kunna planera, genomföra, analysera och redovisa ekologiska experiment och jämförande studier. Efter genomgången kursen ska studenterna kunna:

 • Kritiskt läsa och sammanställa information från vetenskapliga artiklar
 • Identifiera ekologiska problem och formulera lämpliga hypoteser
 • Planera och genomföra ekologiska försök och jämförande studier
 • Analysera primärdata, presentera resultat och dra slutsatser
 • Kommunicera vetenskap, skriftligt och muntligt
 • Använda ett systemanalytiskt angreppssätt för att förstå återkopplingsmekanismer inom biogeofysiska system och interaktioner med olika samhällsbeslut och därmed kunna identifiera kopplingar till mål för hållbar utveckling.

Kursinnehåll

Ekologisk teori och metoder studeras under fyra olika moduler: 1) analysera och extrahera relevant information ur litteratur; 2) använda systemanalytiska metoder för att identifiera kopplingar såväl mellan systemets delar och till hållbar utveckling; 3) utforma försöksdesign och observationsstudier och genomföra dessa; 4) tillämpa avancerade metoder för dataanalys. Tillsammans kommer dessa fyra moduler att öka studentens kompetens inom vetenskaplig metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Modulerna består av föreläsningar, seminarier, workshops och tillämpade fallstudier, individuellt och i grupp. Extra kostnader för resor och uppehälle skall betalas av studenten.

Examination

UPG1Litteraturstudie1.5 hpU, G
PRA2Projektrapport2 hpU, 3, 4, 5
UPG3Seminarie och presentation2 hpU, 3, 4, 5
UPG2Dataanalys2 hpU, G

Slutbetyget utgörs av examinationsmomentens medelbetyg, avrundat uppåt.

Betygsskala

Fyrgradig skala, sifferbetyg, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Lars Westerberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 80 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h

Kurslitteratur

Artiklar


 •  Vetenskapliga artiklar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Litteraturstudie 1.5 hp U, G
PRA2 Projektrapport 2 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Seminarie och presentation 2 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Dataanalys 2 hp U, G

Slutbetyget utgörs av examinationsmomentens medelbetyg, avrundat uppåt.

Artiklar

 Vetenskapliga artiklar.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.