Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

Economics 2 Finance, 30 credits

NEK2FE

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Kurspaket

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Nationalekonomi 1 30 hp, grundkurs med minst 15 hp godkända

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Övrigt

Litteraturlistor finns på de separata sidorna för respektive delkurser. Gå in på https://liu.se/studieinfo och sök på kurskod eller kursnamn.

 

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på höstterminen:

  • 770G18 Corporate Finance, 7,5 hp 
  • 770G19 International Finance and Fixed Income Management, 7,5 hp 
  • 770G20 Makroekonomisk teori och politik 7,5 hp 
  • 730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7,5 hp

 

Inriktning mot Finansiell ekonomi omfattar följande kurser på vårterminen:

  • 770G20 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp 
  • 770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5 hp 
  • 770G29 Finansiell ekonomi 7,5 hp
  • 770G30 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7,5 hp 

 

Valbar kurs

  • 770G27 Labour Economics 7,5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.