Diskret matematik, 6 hp

Discrete Mathematics, 6 credits

TADI31

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 3 (HT 2018) 2 1+3 Svenska Linköping, Valla O
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 5 (HT 2018) 2 1+3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiets matematik D eller motsvarande

Lärandemål

Att ge de grundkunskaper i diskret matematik som behövs i senare kurser inom matemaik, natur- och datavetenskap. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • använda Euklides algoritm för att lösa diofantiska ekvationer
 • använda induktionsprincipen för att lösa rekursiva problem
 • förstå och tillämpa mängdlärans formelspråk och lagar
 • formulera och lösa kombinatoriska problem om permutationer och kombinationer
 • behärska grunderna i grafteori och genom tillämpningar använda grafteorin som verktyg vid modellering
 • använda det satslogiska språket och vara förtrogen med logiska operationer samt kunna utvärdera logiska slutledningars giltighet

 

Kursinnehåll

Talteori; primtal, delbarhet, euklides algoritm, diofantiska ekvationer, 
Induktion och rekursion. 
Mängdlärans lagar, operationer på mängder, venndiagram.

Kombinatorik med permutationer och kombinationer.
Grafer; eulervägar, hamiltoncykler, träd och några tillämpningar, bland annat inom datalogi.

Logik; satslogik med konnektiv, sanningvärdestabeller och slutledningar.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

UPG1Inlämningsuppgift2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Matematiska institutionen

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén

Examinator

Daniel Carlsson

Kurshemsida och andra länkar

http://courses.mai.liu.se/Lists/html/index-amne-tm.html

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Kompendier

 • Asratian, A., Björn A. och Turesson, B. O., Diskret matematik
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Kompendier

Asratian, A., Björn A. och Turesson, B. O., Diskret matematik
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
I och U: Kombinatorik, grafer, talteori,logik. A: Gymnasiets matematik A-D
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN1
Matematisk teori och problemlösning, rimlighetskontroll.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
TEN1
Matematisk problemlösning, rimlighetskontroll.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
Matematisk kommunikation
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.