Sannolikhetslära och statistik, grundkurs, 6 hp

Probability and Statistics, First Course, 6 credits

TAMS42

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Xiangfeng Yang

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 4 (VT 2019) 2 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TAMS24 eller TAMS27.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Analys; speciellt integraler, derivator, potensserier och differentialekvationer. Algebra.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till sannolikhetslära och statistisk metodik, d.v.s. både att arbeta teoretiskt med slumpmodeller och att utnyttja observerade data för att dra slutsatser. Efter fullgjord kurs förväntas den studerande kunna:

 • beskriva och utnyttja modeller för fenomen som påverkas av slumpen och genomföra sannolikhetsberäkningar.
 • använda stokastiska variabler och deras egenskaper för att beskriva och förklara slumpmässig variation.
 • utnyttja en lämplig slumpmodell för att beskriva och analysera observerade data och dra slutsatser om intressanta parametrar.
 • härleda punktskattningar av parametrar och analysera deras egenskaper.
 • förstå principerna för att dra slutsatser via konfidensintervall och hypotesprövning. Konstruera konfidensintervall och genomföra hypotesprövning för observerade data, redovisa slutsatserna samt bedöma säkerheten.

Kursinnehåll

 

 • Sannolikhetslära: Händelser och sannolikheter i utfallsrum. Kombinatorik. Betingade sannolikheter. Stokastiska variabler, sannolikhetsfördelningar, väntevärden och standardavvikelser. Bl a behandlas likformig-, exponential-, normal-, binomial-, Poission- och hypergeometrisk fördelning. Tvådimensionella stokastiska variabler. Beroende och oberoende variabler. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.
 • Statistik: Punktskattningar och deras osäkerhet, maximum-likelihood -skattningar, momentskattningar och minsta kvadratskattningar. Chi-två- och t-fördelning. Intervallskattning. Hypotestestning. Linjär och logistisk regressionsanalys. Problemlösning inriktad på problemställningar från teknik, naturvetenskap, kvalitetskontroll mm.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt obligatoriska datorövningar.
 

Examination

UPG1Datorbaserade laborationsuppgifter2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Stokastiska processer, Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk, Statistisk modellering med regressionsmetoder, Multivariat statistik, samt flertalet andra kurser i programmens senare terminer.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Matematiska institutionen

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Examinator

Xiangfeng Yang

Kurshemsida och andra länkar

http://courses.mai.liu.se/GU/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Jay L. Devore, (2011) Probability and Statistics for Engineering and the Sciences 8 Brooks/Cole
  ISBN: 9780840068279

Övrigt

 • Formel- och tabellsamling i Matematisk statistik
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Datorbaserade laborationsuppgifter 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Jay L. Devore, (2011) Probability and Statistics for Engineering and the Sciences 8 Brooks/Cole

ISBN: 9780840068279

Övrigt

Formel- och tabellsamling i Matematisk statistik
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
UPG1
Matematiskt ämne
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
TEN1
Logiskt tänkande, modelltänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
TEN1
Simulering av fenomen som påverkas av slumpen
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
Individuell problemlösning på lektionerna
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
TEN1
Kritiskt tänkande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
Diskussioner på lektioner och datorövningar
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
Statistiska aspekter
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.