Matematisk grundkurs, 6 hp

Foundation Course in Mathematics, 6 credits

TATB03

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 78 h
Rekommenderad självstudietid: 82 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6ASIJ Asienkunskap - inriktning Japan 1 (HT 2022) - Svenska Linköping, Valla O
6ASIK Asienkunskap - inriktning Kina 1 (HT 2022) - Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Asienkunskap - inriktning Kina
 • Asienkunskap - inriktning Japan

Lärandemål

Det är viktigt att du tillägnar dig en allmän matematisk säkerhet och stabil grund inför de fortsatta studierna. Målet är att du, efter genomgången kurs, skall kunna

 • läsa och tolka matematisk text
 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar
 • räkna med algebraiska uttryck, olikheter och absolutbelopp
 • lösa polynom- och rotekvationer
 • undersöka funktioner med avseende på begrepp som definitionsmängd, värdemängd, sammansättning och injektivitet
 • definiera och rita graferna till de elementära funktionerna: den naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktionerna
 • använda räknelagar för de elementära funktionerna och bevisa enkla räknelagar för sådana
 • arbeta med komplexa tal på kartesisk och polär form
 • definiera den komplexa exponentialfunktionen samt härleda och använda Eulers och deMoivres formler
 • lösa problem som rör räta linjer och cirklar i planet
 • föra logiska resonemang
 • arbeta med geometriska och aritmetiska summor
 • utföra kontroller av resultat och delresultat, för att verifiera att dessa är korrekta eller rimliga.

Kursinnehåll

Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. Ekvationslösning. Algebraiska ekvationer. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktionen, arcusfunktioner. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Eulers formler. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevisföring. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form. Geometrisk och aritmetisk summa. Binomialsatsen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

TEN3Sammanfattande skriftlig tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5
TEN2Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
TEN1Skriftlig tentamen1.5 hpU, 3, 4, 5
UPG1Obligatoriska inlämningsuppgifter1.5 hpU, G

Antingen tenteras TEN1 och TEN2 eller den sammanfattande tentamen TEN3. Betyg ges av sammanlagda resultatet TEN1 och TEN2 eller resultatet på TEN3. Försök att höja betyg medges endast på TEN3.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Matematiska institutionen

Kurslitteratur

Böcker

 • G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys, en variabel Liber

Övrigt

 • Övningsmaterial producerat vid institutionen

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN3 Sammanfattande skriftlig tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5
TEN2 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Skriftlig tentamen 1.5 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Obligatoriska inlämningsuppgifter 1.5 hp U, G

Antingen tenteras TEN1 och TEN2 eller den sammanfattande tentamen TEN3. Betyg ges av sammanlagda resultatet TEN1 och TEN2 eller resultatet på TEN3. Försök att höja betyg medges endast på TEN3.

Böcker

G. Forsling, M. Neymark, Matematisk analys, en variabel Liber

Övrigt

Övningsmaterial producerat vid institutionen

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN3
 Allmän räknefärdighet, ekvationslösning, elementära funktioner, komplexa tal på olika former
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
TEN3

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
TEN3

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
TEN3

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
TEN3
TEN2
TEN1
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.