Systembiologisk modellering, kandidatprojekt, 16 hp

System Biology and Modelling, Bachelor Project, 16 credits

TBMT33

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gunnar Cedersund

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 125 h
Rekommenderad självstudietid: 302 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 6 (VT 2017) 1, 2 3, 2+3+4 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk biologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken. Därutöver krävs följande kurser TDDD87 Programmering och problemlösning (alt TDDB18 Programmering i ADA grk) och TFKE36 Biokemi 2. För att starta med själva projektdelen är det också en förutsättning att man genomgått TBMT19 under de första förberedande veckorna av kursen. Om man inte klarat TBMT19 i och med omduggan förutsätts man göra en kompletterande uppgift.

Lärandemål

Den studerande förväntas systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade inom biologi, biokemi, matematik, programmering och allmän problemlösning. Detta genomförs oftast genom att lösa en systembiologisk frågeställning, där studenten mha matematisk modellering besvarar en riktig vetenskaplig fråga baserad på riktiga biologiska data, som inte är besvarad tidigare. Andra typer av projekt inom ämnesområdet bioteknik kan också föreslås, om man själv hittar en handledare.
Individuella och yrkesmässiga färdigheter: Den studerande förväntas visa förmåga att

 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur

Arbeta i grupp och kommunicera: Den studerande förväntas visa förmåga att

 

 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt i de olika formerna som examineras: grupp-redovisning för kund, muntlig presentation (3 st), posterpresentation, och skriftlig rapport
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete

CDIO yrkesmässighet: Den studerande förväntas kunna

 

 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen, dvs teknisk biologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator. Dessa projekt är mer eller mindre nyformulerade varje år, och bedrivs 2 och 2 i det vardagliga arbetet, men sitter ihop 6 och 6 i en mera övergripande projektindelning.
Kursen pågår hela vårterminen

Examination

UPG1Opposition och auskultation1 hpU, G
PRA1Projektarbete med skriftlig rapport, mm15 hpU, G

I projektarbetet ingår en skriftlig rapport, poster, grupppresentation för kund, muntlig framläggning (vid 3 tillfällen) samt reflektionsdokument. Redovisningen i denna kurs innebär att manus för kandidatarbete finns färdigt för publicering, att en poster ska finnas tryckt och försvarad vid ett posterpresentationstillfälle, att man presenterat projektet vid minst ett presentationstillfälle, att man haft en godkänd kundpresentation, samt att ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete är inlämnat.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för medicinsk teknik

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Examinator

Gunnar Cedersund

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 125 h
Rekommenderad självstudietid: 302 h

Kurslitteratur

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Detta härrör från det faktum att projekten är specifika för varje studentpar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Opposition och auskultation 1 hp U, G
PRA1 Projektarbete med skriftlig rapport, mm 15 hp U, G

I projektarbetet ingår en skriftlig rapport, poster, grupppresentation för kund, muntlig framläggning (vid 3 tillfällen) samt reflektionsdokument. Redovisningen i denna kurs innebär att manus för kandidatarbete finns färdigt för publicering, att en poster ska finnas tryckt och försvarad vid ett posterpresentationstillfälle, att man presenterat projektet vid minst ett presentationstillfälle, att man haft en godkänd kundpresentation, samt att ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete är inlämnat.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Detta härrör från det faktum att projekten är specifika för varje studentpar.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
Mycket återanvänds, men specifika begrepp och metoder fördjupas
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
Mycket återanvänds, men specifika begrepp och metoder fördjupas
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
Mycket återanvänds, men specifika begrepp och metoder fördjupas
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA1
Undervisning sker framför allt genom projekthandledning
3.2 Kommunikation
X
X
X
PRA1
UPG1
Undervisning också genom föreläsningar, samt feedback på rapporter och presentationer
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
X
PRA1
UPG1
Undervisning också genom föreläsningar, samt feedback på rapporter och presentationer
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
PRA1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
PRA1
UPG1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
PRA1

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
PRA1
UPG1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
PRA1
UPG1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
PRA1
UPG1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.