Projekt i medicinsk teknik, 16 hp

Project - Biomedical Engineering, 16 credits

TBMT41

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Göran Salerud

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 128 h
Rekommenderad självstudietid: 299 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping O

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medicinsk teknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Anatomi och fysiologi, Ingenjörsprojekt, Grundläggande programmering - abstraktion och modellering. Grundläggande kunskaper inom huvudområdet medicinsk teknik, matematik, fysik, elektronik, datorteknik, systemteknik och kännedom om projektmodellen LIPS.

Lärandemål

Efter kandidatarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna

 • identifiera behov av ingenjörsmässiga medicintekniska lösningar
 • tillämpa metodkunskaper, modeller och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • använda och syntetisera kunskaper från tidigare kurser samt söka information utanför huvudområdet medicinsk teknik vilket kan tillämpas på nya områden
 • göra ingenjörsmässiga bedömningar med hänsyn till arbetets relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa på förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • omsätta ett projektdirektiv till en kravspecifikation
 • planera, dokumentera och utföra ett projektarbete med effektiv användning av materiella och personella resurser
 • på ett professionellt sätt redovisa resultat muntligt och skriftligt inom givna tids- och projektramar
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt kandidatarbete
 • reflektera över ett utfört projektarbete och föreslå förbättringar
 • aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling.
 • tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på konkreta fall och situationer.

   

Kursinnehåll

Projektinnehåll: Projekten kan innefatta områdena medicin, materialegenskaper, konstruktionsteori, fysik, optik, elektronik, signaler och modeller, etc. En beställare initierar projektet. Gruppen gör en identifikation/kravspecifikation för att genomföra projektet. Projektplaner, resurser och kompetens identifieras och allokeras. Processbeskrivning. Självständigt arbete med presentation och opponering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt skriftlig och muntlig rapportering. Projektarbetet och laborationerna utförs i grupper om ca 6–8 studenter. Stödjande föreläsningar och seminarier genomförs tätt kopplat till projektplanens utformning. Projektet definieras av projektdirektivet och ett eventuellt kravsättande dokument. Lösningsmetod väljer varje grupp enskilt. Gruppen tilldelas en handledare, som fungerar som stöd under arbetet tillsammans med ett antal experter på diverse områden. Resurser i form av komponenter, datorer och instrument hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler. Projektarbetet ska bedrivas enligt LIPS-modellen. Modellen anger regler för bland annat projektplaner och teknisk dokumentation. Ett självständigt arbete identifieras och genomförs parallellt med projektet och detta tillförs projektet i form av en projektresurs.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG3Presentation och opposition1.5 hpU, G
UPG2Etik1.5 hpU, G
UPG1Skriftlig rapport2 hpU, G
PRA1Projektarbete11 hpU, G

Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för medicinsk teknik

Studierektor eller motsvarande

Marcus Larsson

Examinator

Göran Salerud

Kurshemsida och andra länkar

https://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT41/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 128 h
Rekommenderad självstudietid: 299 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Presentation och opposition 1.5 hp U, G
UPG2 Etik 1.5 hp U, G
UPG1 Skriftlig rapport 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 11 hp U, G

Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska.
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
UPG1
UPG3
Projekten kan innefatta områdena medicin, materialegenskaper, konstruktionsteori, fysik, optik, elektronik, signaler och modeller
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
PRA1
UPG1
UPG3

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
UPG1
UPG3

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
UPG1
UPG3
Individuella arbetet
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Projektgruppen
3.2 Kommunikation
X
X
Projektkonferensen. Att skriva akademiska arbeten
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG2
Etik och säkerhet
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
PRA1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
UPG1
UPG3

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
UPG1
UPG3

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.