Ekonomisk grundkurs med företagsutveckling, 6 hp

Economics, Basic Course, 6 credits

TCM010

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2021. Ersätts av TCM085.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl-Johan Petri

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 134 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Kandidatprogram i möbeldesign 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOK Kandidatprogram i möbelkonservering 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 4 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOD Möbeldesign - Carl Malmsten Furniture Studies 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOK Möbelkonservering - Carl Malmsten Furniture Studies 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Carl Malmsten Furniture Studies 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies 6 (VT 2017) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Möbeldesign - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbelkonservering - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbelsnickeri - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies
 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelkonservering
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att göra deltagarna förtrogna med företagsekonomiska grundbegrepp och synsätt samt att ge grundkunskaper för att själva starta företag.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • förstå och förklara grundläggande företagsekonomisk terminologi, modeller, och bokföring
 • veta vad som krävs för att starta ett företag
 • analysera företags konkurrensfördelar speciellt med avseende små företag
 • skapa, och redogöra för, en affärsplan för ett företag i möbelbranschen
 • söka relevant ekonomisk information

Kursinnehåll

Grundläggande företagsekonomiska begrepp. Företaget och dess intressenter, strategi, marknad och marknadsföring. Elementär kostnads- och intäktsanalys, investeringskalkylering, "cash management", redovisning (årsredovisningen). Företagsformer, tex aktiebolag och handelsbolag. Start av företag. Praktikfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och ett praktikfall.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG1Projektarbete som löses i grupp samt skriftlig och muntl exa6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Carl-Johan Petri

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/tcmo10?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 134 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektarbete som löses i grupp samt skriftlig och muntl exa 6 hp U, 3, 4, 5
Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.