Möbeldesign V, 16 hp

Furniture Design V, 16 credits

TCM044

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2021. Ersätts av TCM091.

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 283 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Kandidatprogram i möbeldesign 5 (HT 2017) 2 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet samt godkänt resultat i tidigare designprojektkurs.

Lärandemål

Att ge studenten förutsättningar att enskilt och i grupp formulera, genomföra och reflektera över ett designprojekt, ett subjektivt kontra objektivt förhållningssätt till design och samarbetsformens möjligheter och metoder. I kursen genomförs två övningar 1. Designprojekt 2. Konstnärlig workshop. Efter genomgången kurs skall studerande kunna: genomföra designuppdrag enskilt och i grupp från uppdragsformulering till presentation tillverka presentationsmaterial både för digital presentation och utskrift på papper behärska att arbeta mot en beställare eller uppdragsgivare och genomföra presentation för extern part behärska ett undersökande arbetssätt och ett analytisk tänkande beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras vetenskapliga och konstnärliga förhållningssätt inom möbelformgivning och produktdesign

Kursinnehåll

I kursen diskuteras t ex. planering, strategier och projektledning och även frågor kring form, funktion, koncept och arkitektur. Studenten ställer sig frågor och undersöker förhållningssätt till ämnen som kan vara aktuella i vår samtid. Med samarbetsprojekt i fokus genomförs föreläsningar, handledning, diskussioner och studiebesök. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i workshops, lektioner och projektarbete samt föreläsningar, dialogseminarium och studiebesök. Konstteoretiska föreläsningar och instuderingsuppgifter utgör underlag för gemensamma samtal och reflektioner kring ämnet. Studenterna genomför praktiskt gestaltningsarbete i grupp med handledning. Samtalet står i fokus.

Examination

UPG5Projektarbete enligt godkänt program10 hpU, 3, 4, 5
UPG4Portfolioredovisning1 hpU, G
UPG3Konstnärlig workshop (grupparbete)3 hpU, G
UPG2Reflektionsdokument och sammanställning1 hpU, G
UPG1Presentation och upprättande av genomförandeprogram1 hpU, G

Examinationen består av fem delar: Konstnärlig workshop, redovisningen sker gruppvis och bör handla om erfarenheter, insikter och lärdomar av de genomförda workshop-momenten. Den muntliga redovisningen ska genomföras med ett tydligt inslag av reflektion och på ett sådant sätt att samtliga gruppmedlemmars delaktighet tydliggörs. I ett reflektionsdokument sammanställer du i kursen samtliga ingående moment i bilder och text. (kan göras gruppvis) Du förväntas kritiskt reflektera över det egna och andras förhållningssätt till arbetet i projektet, designuppdraget (görs enskilt). Betygskriterier bestäms i ”peer feedback” samtal. Studenten reflektera kritiskt kring sitt eget och en studiekamrats arbete i projektet med kursens lärande mål i fokus. Portfolioredovisning genomförs både digitalt och utskriven på papper

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 283 h

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstarten. Litteraturseminarium
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG5 Projektarbete enligt godkänt program 10 hp U, 3, 4, 5
UPG4 Portfolioredovisning 1 hp U, G
UPG3 Konstnärlig workshop (grupparbete) 3 hp U, G
UPG2 Reflektionsdokument och sammanställning 1 hp U, G
UPG1 Presentation och upprättande av genomförandeprogram 1 hp U, G

Examinationen består av fem delar: Konstnärlig workshop, redovisningen sker gruppvis och bör handla om erfarenheter, insikter och lärdomar av de genomförda workshop-momenten. Den muntliga redovisningen ska genomföras med ett tydligt inslag av reflektion och på ett sådant sätt att samtliga gruppmedlemmars delaktighet tydliggörs. I ett reflektionsdokument sammanställer du i kursen samtliga ingående moment i bilder och text. (kan göras gruppvis) Du förväntas kritiskt reflektera över det egna och andras förhållningssätt till arbetet i projektet, designuppdraget (görs enskilt). Betygskriterier bestäms i ”peer feedback” samtal. Studenten reflektera kritiskt kring sitt eget och en studiekamrats arbete i projektet med kursens lärande mål i fokus. Portfolioredovisning genomförs både digitalt och utskriven på papper

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Meddelas vid kursstarten. Litteraturseminarium
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG1

              
2.3 Systemtänkande
X
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG4

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG3
UPG4

              
3.2 Kommunikation
X
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.