Möbeldesign III, 15 hp

Furniture Design III, 15 credits

TCM056

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2020. Ersätts av TCVM081.

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Förkunskapskrav

För tillträde till denna kurs krävs att studenten vid kursstart är godkänd på Möbeldesign I och Möbeldesign II.

Lärandemål

Att ge studenten förutsättningar och färdighet att självständigt och/eller i samarbete formulera genomföra, kommunicera och reflektera kring ett designprojekt från idé till färdigt produkt- prototyptillverkningsunderlag.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • tillämpa Solid Works i designprocessens olika steg
 • producera underlag för prototyptillverkning med hjälp av Solid Works
 • sammanställa och presentera dokumentation om designprojekt
 • självständigt formulera genomföra och kommunicera ett designprojekt

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • användande av olika digital medier
 • ytterligare möjligheter i Solid Works
 • analysera och värdera olika metoder i designarbetet
 • kommunikation och samarbete med annan designer eller handverkare

Kursinnehåll

Kursen ger studenten övning i att själv formulera ett designprojekt och utifrån denna formulering genomföra projektet fram till färdig produkt/prototyptillverkningsunderlag. Kursen introducerar möjligheten till samarbete med externa intressenter.
Studenten övas i att samarbeta, kommunicera och driva projekt. I kursen gers studenten fördjupade kunskaper och insikter i designmetodik med fokus på CAD som designverktyg samt övning och fördjupade kunskaper i att med digital media, fotografi och skissteknik dokumentera projektets alla faser. I kursen diskuteras designerns roll utifrån etist, ekologiskt, ekonomiskt och socialhistoriskt hållbart perspektiv.
Ett projektarbete genomförs för att ge studenten erfarenheter av designprocessens olika moment och utifrån de välja arbetsform och metod. Studenten får fördjupad insikt i produktutvecklingens alla faser, från skiss och skalmodell via volymmodell till färdig produkt/möbel
Föreläsning ges om design som begrepp och verksamhet samt om kompositionsprinciper, planering och visuell gestaltning. Om produktdesign ur etiskt, ekonomiskt, socialhistoriskt och ekologiskt hållbart perspektiv och om traditionella designmetoder och tillvägagångssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3Reflektionsdokument2 hpU, G
UPG2Godkänt projektarbete9 hpU, 3, 4, 5
UPG1Solid Works, inlämningsuppgift4 hpU, G
UPG1: För godkänt betyg har du deltagit i Solid Works kursen, samt levererat in inlämningsuppgift samt fullständigt prototypunderlag i tid.
UPG2: För godkänt betyg 3 har du arbetat efter ett väldefinierad genomförandeplan indelad i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete. Din målsättning och dina avgränsningar är tydliga. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig nivå. (Betygsgrupp)
UPG3: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens projektdel. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärandemål.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h

Kurslitteratur

Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. STC
Hoadley, R.Bruce (2000). Understanding Wood A craftsman´s guide to wood technology. Newtown, Connecticut: Taunton Gordan, Dan (2002). Svenska stolar och deras formgivare 1899 – 2001. Stockholm: Byggförlaget

Berg, Per (2006). Möbelinstitutet – möbelforskningmöbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm:: Montus förlag
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Reflektionsdokument 2 hp U, G
UPG2 Godkänt projektarbete 9 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Solid Works, inlämningsuppgift 4 hp U, G
UPG1: För godkänt betyg har du deltagit i Solid Works kursen, samt levererat in inlämningsuppgift samt fullständigt prototypunderlag i tid.
UPG2: För godkänt betyg 3 har du arbetat efter ett väldefinierad genomförandeplan indelad i tydliga etapper med etappavslut och analys inför vidare arbete. Din målsättning och dina avgränsningar är tydliga. För betyg 4 respektive 5 görs en bedömning av idé, kreativitet och konstnärlig nivå. (Betygsgrupp)
UPG3: Ett reflektionsdokument är en sammanställning av kursens projektdel. Med en personlig reflektion över ditt arbete och kursens lärandemål.
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. STC <br>Hoadley, R.Bruce (2000). Understanding Wood A craftsman´s guide to wood technology. Newtown, Connecticut: Taunton Gordan, Dan (2002). Svenska stolar och deras formgivare 1899 – 2001. Stockholm: Byggförlaget<br> <br>Berg, Per (2006). Möbelinstitutet – möbelforskningmöbelforskning under ett halvt sekel. Stockholm:: Montus förlag
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.