Möbelsnickeri III, 15 hp

Cabinetmaking III, 15 credits

TCM057

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2020. Ersätts av TCM082.

Huvudområde

Möbelsnickeri

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leif Burman

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 3 (HT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm O

Huvudområde

Möbelsnickeri

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbelsnickeri

Förkunskapskrav

För tillträde till denna kurs krävs att studenten vid kursstart är godkänd på Möbelsnickeri I och Möbelsnickeri II.

Lärandemål

Att studenten skall utveckla färdighet i att mäta upp, rita, planera, tillverka, dokumentera, och redovisa en sittmöbel, samt uppöva förmåga att pröva, analysera och värdera olika konstruktionstekniska lösningar i sammanhanget.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • göra ett uppmätningsunderlag för en sittmöbel
 • tillverka en ritning efter ett uppmätningsunderlag
 • tillverka en sittmöbel utifrån en ritning
 • tillverka mallar och fixturer med hänsyn tagen till säkerhets- och funktionsaspekter för såväl enstyckstillverkning som för storskalig produktion.
 • presentera, motivera och redovisa processen skriftligt och muntligt samt förstå betydelse av att kunna redogöra och argumentera för gjorda val i sitt arbete.
 • förstå materialets och konstruktionens betydelse utifrån såväl tekniska som ergonomiska och estetiska aspekter
 • förstå betydelsen av att pröva, analysera och värdera olika tillvägagångssätt

Kursinnehåll

Uppmätningsteknik. Mallar och fixturer. Avancerad ritteknik. Arbetsplanering. Tillverkning av övningsuppgift.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning och övningsuppgift.Kursen ger möjlighet att genomföra projektet individuellt eller i samarbetsform.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

MUN1Muntlig och skriftlig redovisning2 hpU, G
UPG2Utförd övningsuppgift9 hpU, 3, 4, 5
UPG1Utförd uppmätning, ritning, arbetsplanering4 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Examinator

Leif Burman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h

Kurslitteratur

Berglund, Erik (2001). Sittmöblers mått: handbok för möbelformgivare = The dimensions of seating furniture. Stockholm: Richter
Helin, Bertil & Jeppsson, Tord (red.) (1993[1979]). Träteknik. Maskinarbete, 3. 2. uppl. Stockholm: LiberLäromedel
Referenslitteratur
Bernsen, Jens (1994). Hans J. Wegner. København: Dansk Design Center
Oda, Noritsugu (1999). Danish chairs. San Francisco, Calif.: Chronicle
Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl.
Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUN1 Muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, G
UPG2 Utförd övningsuppgift 9 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Utförd uppmätning, ritning, arbetsplanering 4 hp U, G
Berglund, Erik (2001). Sittmöblers mått: handbok för möbelformgivare = The dimensions of seating furniture. Stockholm: Richter <br>Helin, Bertil & Jeppsson, Tord (red.) (1993[1979]). Träteknik. Maskinarbete, 3. 2. uppl. Stockholm: LiberLäromedel <br>Referenslitteratur <br>Bernsen, Jens (1994). Hans J. Wegner. København: Dansk Design Center <br>Oda, Noritsugu (1999). Danish chairs. San Francisco, Calif.: Chronicle <br>Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl. <br>Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.