Visuell kommunikation och gestaltning I, 3 hp

Visual Communication and Interpretation I, 3 credits

TCM059

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

 

Att uppnå förmågan att identifiera och hantera ett antal bildspråkliga begrepp med tonvikt på 2d och med inslag av 3d form, med syfte att kunna använda denna kunskap i den egna praktiken för att kunna visualisera sina idéer och utveckla ett personligt visuellt konstnärligt språk och uttryck, samt att identifiera olika aspekter av färg och färgteorier, och förhålla sig till dessa kunskaper i den egna verksamheten.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • visa förmåga att tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, valör och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess genom modellstudier med tyngdpunkt på 2d form med inslag med 3d form
 • genomföra frihandsteckning
 • göra medvetna och självständiga val utifrån olika aspekter av färg; inom optiken, i olika färgsystem, i färghistorien samt inom konsten.
 • förstå färglärans uppbyggnad, struktur, optiska verkan och NCS-systemets uppbyggnad                                                                                                                 
 • göra medvetna och självständiga val utifrån olika aspekter av färg; inom färgetymologi, färg och tradition, symbolik och perceptionspsykologi.
 • uppvisa grundläggande kunskaper om färgen och ljusets betydelse för visuell/rumslig förståelse och estetisk framställning

 

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. 2 och 3d form. Frihandsteckning. Färglära. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. 
Kursen pågår under höstterminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift1.5 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgift1.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Melin, Björn, (1979) Teckna och måla modell Stockholm: Wahlström & Widstrand
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 1.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Böcker

Melin, Björn, (1979) Teckna och måla modell Stockholm: Wahlström & Widstrand
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.