Möbeldesign II, 15 hp

Furniture Design II, 15 credits

TCM061

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2020. Ersätts av TCM076.

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leo Johannsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 2 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet.

Lärandemål

Att ge studenten en introduktion i möbeldesignerns roll, designetik och produktionsmetoder samt förutsättningar att formulera ett eget förhållningssätt till design, material och tillverkningsteknik.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • söka information genom olika medier och metoder
 • använda egenhändigt tillverkat underlag för prototyptillverkning
 • välja och argumentera för material och metoder för tillverkning av enklare prototyper
 • grunder och principer i rapportskrivning
 • framställa en traditionell presentationshandling, digitalt, på papper och i modell och sammanställa en portfolio

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
 • svensk möbelindustris förutsättningar, produktion och produkter
 • vad designkoncept kan innebära
 • principer för upprättande av ett genomförandeprogram
 • att arbeta med skissprocess

Kursinnehåll

Kursen första del är uppdelad i tre workshops: I skissarbete, II Designgrupper, III designkoncept (att tänka konceptuellt) med övning i att skriva rapport (ingår i workshop III). Kursens andra del innehåller en rad studiebesök och ett designprojekt. Här ges studenten inblick i svensk möbelindustri genom studiebesök. I kursen diskuteras möbeldesignerns roll och ansvar. Studenten övas i att söka information genom olika insamlings- och skisstekniker och att i upprätta genomförandeprogram. I kursen ges studenten möjlighet att genomföra någon eller några av de egna produktidéerna som arbetats fram under kursen. I kursen förs samtal och diskussioner om materialhantering och val av olika tillverkningstekniker med mål att åstadkomma en skalmodell eller prototyp. Foto.
Workshop I Nyckelorden trä plus ett annat material utgör avstampen i en idéskissetapp. Målet är att generera skissförslag kring frågeställningar som: vad förvarar människor i vad och varför eller vem sitter var, på vilket sätt och varför. Kan trä och ett ytterligare material kombineras för att skapa spännande lösningar? Håll ögonen öppna, titta hemma, titta i butiker och i offentliga lokaler, konstatera vad, var och på vilket sätt vi människor förvarar olika saker, prylar, kläder mm. Materialet sammanställs i form av en portfolio.
Workshop II Informationsinsamling utgör nyckelordet i denna etapp. Studentens uppdrag är att i grupp insamla, sammanställa och presentera material om och kring ett design- eller konstnärskollektiv. I uppdraget ingår också att gemensamt formge och tillverka en ”pryl” som tar sitt avstamp i design- eller konstnärskollektivets uttryck och/eller filosofi.
Workshop III Att formulera och uttrycka sig kring ett koncept. När form inte nödvändigtvis “follows function” eller estetik, utan istället är underordnat ett koncept. En Workshop som undersöker vad konceptdesign är. Designprocessen varieras till att formulera ett tydligt koncept, och tillämpar form inom det. Skriftlig rapport och dokumentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i workshops, lektioner och projektarbete samt föreläsningar och studiebesök.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG5Rapportskrivningsövning/portfolioredovisning2 hpU, G
UPG4Projektarbete i grupp2 hpU, G
UPG3Projektarbete enligt godkänt program7 hpU, 3, 4, 5
UPG2Reflektionsdokument, sammanst. av i kursen samtliga moment2 hpU, G
UPG1Presentation av produktidé och upprättande av designprogram2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leo Johannsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h

Kurslitteratur

Re:form - svenskt samtida konsthantverk under debatt (2005).). Arvinius förlag
Svensk smak - myter om den moderna formen (2001).). Ordfront förlag
Handbok i inredningsprojektering (1996). AB Svensk Byggtjänst, sid125 – 192
Arwidson, Bertil (2006). 100 år med svenska möbler. Från snickeri till möbelindustri. AB Svensk Byggtjänst
Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder.Carlssons Bokförlag. 1994
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG5 Rapportskrivningsövning/portfolioredovisning 2 hp U, G
UPG4 Projektarbete i grupp 2 hp U, G
UPG3 Projektarbete enligt godkänt program 7 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Reflektionsdokument, sammanst. av i kursen samtliga moment 2 hp U, G
UPG1 Presentation av produktidé och upprättande av designprogram 2 hp U, G
Re:form - svenskt samtida konsthantverk under debatt (2005).). Arvinius förlag <br> Svensk smak - myter om den moderna formen (2001).). Ordfront förlag <br> Handbok i inredningsprojektering (1996). AB Svensk Byggtjänst, sid125 – 192<br> Arwidson, Bertil (2006). 100 år med svenska möbler. Från snickeri till möbelindustri. AB Svensk Byggtjänst<br> Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder.Carlssons Bokförlag. 1994
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.