Möbelsnickeri II, 15 hp

Cabinetmaking II, 15 credits

TCM062

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2020. Ersätts av TCM077.

Huvudområde

Möbelsnickeri

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Leif Burman

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 2 - Svenska Stockholm O

Huvudområde

Möbelsnickeri

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbelsnickeri

Rekommenderade förkunskaper

Möbelsnickeri I.

Lärandemål

Att studenten skall utveckla färdigheter i att utveckla och genomföra en grundläggande konstruktionsuppgift i massivträ samt en introduktion i tillverkningsprocessens flödesteknik.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • lösa de tekniska konstruktioner som ingår i skåpmöbler tillverkade av massivträ
 • konstruera lådor, dörrar och klaffar avsedda för produkter av massivträ
 • tillämpa olika metoder för ytbehandling och limmer på massiva trämöbler
 • planera en arbetsprocess utifrån flödestekniska aspekter
 • tillämpa och förstå ritningsverktyget AutoCad
 • beskriva, analysera och dokumentera en arbetsprocess
 • förstå metodiken i utvecklingen av en ny produkt
 • förstå betydelsen av att kunna redogöra för arbetet skriftligt och muntligt

Kursinnehåll

Massivträkonstruktioner. Dörrar, lådor och stommar. CNC-teknik/grundläggande programmering. Arbetsplanering. Flödesteknik. Designprocess. Foto.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, handledning och övningsuppgift.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG3Inlämningsuppgift2 hpU, G
UPG2Utförd övningsuppgift10 hpU, 3, 4, 5
UPG1Utförd ritning och arbetsplanering3 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Leif Burman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 256 h

Kurslitteratur

Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus (2004). Nordiska träd och träslag. 4:e rev. uppl. Stockholm: Stift. ARKUS
Peters, Alan (1984). Cabinetmaking: the professional approach. London: Stobart
Referenslitteratur
Karg, Franz (1991). Solid-wood cabinet construction: 70 contemporary designs with details. Newtown, Conn.: Taunton Press
Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl.
Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
UPG2 Utförd övningsuppgift 10 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Utförd ritning och arbetsplanering 3 hp U, G
Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus (2004). Nordiska träd och träslag. 4:e rev. uppl. Stockholm: Stift. ARKUS<br> Peters, Alan (1984). Cabinetmaking: the professional approach. London: Stobart<br> Referenslitteratur<br> Karg, Franz (1991). Solid-wood cabinet construction: 70 contemporary designs with details. Newtown, Conn.: Taunton Press<br> Spannagel, Fritz (1954). Der Möbelbau: ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer : auch ein Beitrag zur Wohnkultur. 10. vollst. neu bearbeitete Aufl. Ravensburg: Otto Maier Verl.<br> Svahn, Olov, Andersson, Jörgen & Larsson, Knut (red.) (1950). Träindustrins handbok: snickeriarbete. Malmö: Teknografiska ab.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.