Visuell kommunikation och gestaltning II, 3 hp

Visual Communication and Interpretation II, 3 credits

TCM067

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kommunikation och gestaltning I

Lärandemål

Att uppnå förmågan att hantera ett antal bildspråkliga begrepp med tonvikt på 3d och med inslag av 2d form, för att visualisera de egna idéerna samt utveckla ett personligt visuellt konstnärligt språk och uttryck. Att påvisa en förståelse för hur konstnärliga idéer genereras och hur dessa översätts till gestaltning, liksom visa förståelse för hur olika gestaltningsmetoder och modeller påverkar uttrycket och kommunikationen av en konstnärlig idé.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • visa fördjupad förmågan att tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, valör och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess genom modellstudier med tonvikt på 3d form och inslag 2d form
 • vidareutveckla sitt friahandstecknande
 • förhålla sig till frågor och begrepp som rör kulturella normer och värderingar såsom de berörs i konsten, med fokus på samtidskonst
 • reflektera över det kulturella normsystem som man ingår i och aktivt förhålla sig till detta
 • förhålla sig till distinktionen mellan konst, design, konsthantverk och hantverk
 • förstå hur materialvalen och hantverket korresponderar med konceptet
 • argumentera för sina konceptuella idéer och estetiska val

 

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. 2 och 3d form. Frihandsteckning. Konstnärlig gestaltning utifrån begrepp som berör kulturella normer och värderingar i form av manifest. Handledningsbaserat konstnärligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Seminarier. Laborationer. Undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod. Projektarbeten. Självständigt arbete. Studiebesök. 
Kursen pågår under vårterminen

Examination

UPG2Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning1.5 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgift, muntlig redovisning1.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Salifou Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 32 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Dormer, Peter, (2003) Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. sid. 117-136. Rasters förlag
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift, muntlig redovisning 1.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd

Böcker

Dormer, Peter, (2003) Den ideala världen i Vermeers lilla spetsknypplerska. i Design och Konst – texter om gränser och överskridanden (2). Skriftserien Kairos nr. 8:2. sid. 117-136. Rasters förlag
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.