Möbelmaterial och tillverkningstekniker, 6 hp

Furniture Materials and Techniques, 6 credits

TCM070

Huvudområde

Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Altwegg

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOS Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O
6KMOT Möbeltapetsering - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2021) 1 - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Redogöra för trä, textil och andra inom möbelområdet förekommande organiska material med avseende på uppbyggnad, egenskaper, bearbetning och konstruktion
 • Identifiera och redogöra för våra vanligaste skandinaviska träslag med avseende på visuella kvaliteter och användningsområden
 • Visa förståelse för funktion och verkningsgrad hos de för produkten aktuella maskinerna
 • Analyserar möbelträslag, olika typer av textilier och stoppningsmaterial samt konstruktioner med avseende på funktionella och visuella kvaliteter
 • De grundläggande principerna för ergonomi i förhållande till sittande

Förmågor och färdigheter

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Använda några vanligt förekommande tillverkningstekniker i en föregiven projektuppgift
 • Använda grundläggande rittekniker för möbelproduktion

Förhållningssätt och värderingsförmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Ha förmåga att värdera och förhålla sig till olika material, tekniker och konstruktioner utifrån hållbarhetsaspekter och normkritiskt tänkande
 • Reflektera över innebörden av ett arbetsekonomiskt förhållningssätt, dvs att leverera ett “fullgott resultat” med hänsyn till givna tidsramar
 • Reflektera över funktionella egenskaper i relation till estetiska uttryck

Kursinnehåll

Grundläggande såväl teoretiska som erfarenhetsbaserade kunskaper om olika organiska möbelmaterial och tillverkningstekniker. Trädets uppbyggnad och funktion. Vedens struktur och fysikaliska egenskaper. Träslagsbestämning. Torkning. Bearbetning. Limning. Trä som hantverksmaterial. Grundläggande kunskap om möblers klädsel- och stoppningsmaterial med avseende på egenskaper och funktion. Grundläggande ritteknik. Formgivning och tillverkning. Människans mått och ergonomiska förutsättningar relevanta för formgivning. Introduktion till begreppet arbetsekonomi och kvalitetsbegreppet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, projektuppgift och handledning.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter4 hpU, G
LAB1Projektuppgift2 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Examinator

Martin Altwegg

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Hoadley, R. Bruce, (1980) Understanding wood: a craftsman's guide to wood technology

Kompendier


 • Föreläsningskompendium om textila möbelmaterial och sömnad

Övrigt

 • Referenslitteratur

  Saarman, Endel (1992). Träkunskap. Markaryd: Sveriges skogsindustriförb. (SSIF)

  Stenberg, Bernt, Åkervall, Torsten (2019). Möbelstoppning som hantverk. Vulkan.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 4 hp U, G
LAB1 Projektuppgift 2 hp U, G

Böcker

Hoadley, R. Bruce, (1980) Understanding wood: a craftsman's guide to wood technology

Kompendier

Föreläsningskompendium om textila möbelmaterial och sömnad

Övrigt

Referenslitteratur

Saarman, Endel (1992). Träkunskap. Markaryd: Sveriges skogsindustriförb. (SSIF)

Stenberg, Bernt, Åkervall, Torsten (2019). Möbelstoppning som hantverk. Vulkan.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.