Möbeldesign I, 15 hp

Furniture Design I, 15 credits

TCM071

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Chandra Ahlsell

Studierektor eller motsvarande

Alessandra Di Pisa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 304 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Möbeldesign - Malmstens, kandidatprogram 1 (HT 2024) 1, 2 -, - Svenska Stockholm, Lidingö O

Huvudområde

Möbeldesign

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeldesign

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet för möbeldesignprogrammet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Principerna och grunderna för en designprocess från idé till prototyp
 • Principerna och grunderna för ett produktutvecklingsförlopp med det beredningsunderlag som krävs för omsättning till industriell produktion
 • Redogöra för produktspecifika ergonomiska egenskaper

Förmågor och färdigheter

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Systematiskt planera och formulera en designprocess och genomföra densamma
 • Omsätta en produktskiss till konstruktionsritning genom tillämpning av digitalt verktyg
 • Dokumentera och beskriva en designprocess skriftligt och muntligt och argumentera för gjorda val
 • Tillämpa grundläggande digitala verktyg för layout och bildproduktion

Förhållningssätt och värderingsförmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Reflektera över materialens egenskaper och tekniska lösningar samt funktionella egenskaper i förhållande till estetiska uttryck
 • Reflektera över sitt egna förhållningssätt till och sina egna värderingar av det personliga gestaltandet

Kursinnehåll

Grundläggande uppmätningsarbete med digitalt och manuellt överförande av tre-dimensionell form till två-dimensionellt ritnings- och presentationsmaterial. Planering, formulering, genomförande och presentation av en designprocess, med skissabete och modellbygge i form av mock-up, volymmodell och spikmodell samt prototyp. Praktiskt gestaltningsarbete i grupp och enskilt. Konceptutveckling och verktyg för kreativa processer. Digital text och bildlayout. Kamera och bildproduktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, lektioner, handledning, projektarbete och studiebesök.

Examination

UPG1Ritteknik Autocad3 hpU, G
UPG4Projektarbete6 hpU, G
UPG5Workshop6 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Övrigt

 • Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag (sid 1 – 56)

  Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet 

  Berglund, Erik (2007). Sittmöblers mått. Möbelinstitutets rapport nr 50. Växjö 

  Klint, Peter, Rudolfsson, Leif &  Larson, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Helsingborg: Trätek 

  Portfolio sätt att arbeta, tänka och lära (2006). Mölnlycke Ekelunds/Gleerups utbildnings AB.

  Arvidson, Markus & Johansson, Sara. (2017). Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion. Gleerups Utbildning AB, s 55-67 

  Sen, Amartya. (2006). Identitet och våld. Illusionen om ödet. Bokförlaget Daidalos AB, s 33-49 

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Ritteknik Autocad 3 hp U, G
UPG4 Projektarbete 6 hp U, G
UPG5 Workshop 6 hp U, G

Övrigt

Lundqvist, Jan (1994). Vilda idéer och djuplodande analys Om designmetodikens grunder. Carlssons Bokförlag (sid 1 – 56)

Andersson, Niklas (1996). Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Umeå Universitet 

Berglund, Erik (2007). Sittmöblers mått. Möbelinstitutets rapport nr 50. Växjö 

Klint, Peter, Rudolfsson, Leif &  Larson, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Helsingborg: Trätek 

Portfolio sätt att arbeta, tänka och lära (2006). Mölnlycke Ekelunds/Gleerups utbildnings AB.

Arvidson, Markus & Johansson, Sara. (2017). Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion. Gleerups Utbildning AB, s 55-67 

Sen, Amartya. (2006). Identitet och våld. Illusionen om ödet. Bokförlaget Daidalos AB, s 33-49 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG1
Kunskaper i grundläggande designämnen, Idégenereringsverktyg
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG1
UPG4
UPG5

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG5
Olika workshops
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG4
UPG5

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG4
UPG5

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG4
Genom redovisningar samt reflektionsdokument 
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG5

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
UPG4

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
UPG1
UPG4
UPG5

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
Undervisas i form av handledning i verkstäder
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.