Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp

Perspectives on Information Technology, 8 credits

TDDD39

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ola Leifler

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 1 (HT 2017) 0, 1, 2 4, 4, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i informationsteknologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över informationsteknologi, samt att introducera de arbetssätt som används under studierna. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • exemplifiera hur någon typ av informationsteknik för kommunikation fungerar tekniskt eller påverkar människors sätt att kommunicera
 • muntligen presentera och förklara en teknisk applikation eller dess användning samt relatera konstruktionen av densamma till relevanta kurser inom utbildningsprogrammet
 • självständigt utforma en teknisk projektrapport enligt principer för vetenskapliga texter
 • söka och kritiskt granska vedertagna källor med hjälp av bibliotekets resurser, samt kunna använda källor korrekt i egenproducerad text
 • konstruktivt delta i basgruppsarbete
 • sammanfatta de teoretiska grunderna för problembaserat lärande och relatera till sitt eget lärande

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar och seminarier:

 • skriftlig och muntlig kommunikation, skrivprocesser, tekniska rapporter, fackspråk
 • en översikt av ämnet informationsteknologi
 • bibliotekskunskap och källhantering
 • problembaserat lärande
 • gruppdynamik

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består huvudsakligen av ett projektarbete i grupp. Dessutom ges ett antal vinjetter som stöd för de egna studierna. Studenterna arbetar i sina basgrupper och tilldelas ett projekt av kursledningen. Muntlig och skriftlig kommunikation behandlas vid föreläsningar och seminarier. Färdigheter i kommunikation övas upp under särskilda obligatoriska seminarier. IDA har det huvudsakliga ansvaret för kursen och personal från CMTS ansvarar för kommunikationsmomentet. Projektarbetena handleds av lärare från någon av dessa två institutioner eller någondera av ISY, IFM, MAI och IMT. Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG5Tentamen1 hpU, G
BAS1Basgruppsarbete2 hpU, G
UPG4Projektarbete2 hpU, G
UPG3Kommunikation - presentationsteknik1 hpU, G
UPG2Kommunikation - rapportskrivning1 hpU, G
UPG1Informationssökning1 hpU, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
För att bli godkänd på momentet UPG1 ska studenten vara godkänd på övningen i informationssökning (applicerat på projektarbetet). För att bli godkänd på momentet UPG2 ska studenten ha deltagit i obligatoriska seminarier och och genomfört de föreskrivna övningarna, samt ha medverkat till att producera en projektrapport och en tillhörande presentation. Rapporten och presentationen ska uppfylla grundläggande krav på språk, disposition och saklighet som ställs i kurslitteraturen. För att bli godkänd på momentet UPG3 ska studenten aktivt ha medverkat i ett avslutat projektarbete som presenterats vid den avslutande konferensen. För att bli godkänd på momentet UPG4 ska projektarbetet ha godkänts av projekthandledaren, kommunikationsläraren och presenterats vid slutkonferensen. För att bli godkänd på momentet BAS1 ska studenten ha deltagit aktivt vid basgruppsmöten där kursens vinjetter behandlas. För att bli godkänd på momentet UPG5 ska studenten skrivit en godkänd hemtentamen i problem-baserat lärande.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Språklig kommunikation

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Examinator

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Merkel, Magnus, (2002) Rapportskrivning. En lathund för studenter. BOKAB
  Merkel, Magnus (2002) Rapportskrivning. En lathund för studenter. BOKAB.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG5 Tentamen 1 hp U, G
BAS1 Basgruppsarbete 2 hp U, G
UPG4 Projektarbete 2 hp U, G
UPG3 Kommunikation - presentationsteknik 1 hp U, G
UPG2 Kommunikation - rapportskrivning 1 hp U, G
UPG1 Informationssökning 1 hp U, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
För att bli godkänd på momentet UPG1 ska studenten vara godkänd på övningen i informationssökning (applicerat på projektarbetet). För att bli godkänd på momentet UPG2 ska studenten ha deltagit i obligatoriska seminarier och och genomfört de föreskrivna övningarna, samt ha medverkat till att producera en projektrapport och en tillhörande presentation. Rapporten och presentationen ska uppfylla grundläggande krav på språk, disposition och saklighet som ställs i kurslitteraturen. För att bli godkänd på momentet UPG3 ska studenten aktivt ha medverkat i ett avslutat projektarbete som presenterats vid den avslutande konferensen. För att bli godkänd på momentet UPG4 ska projektarbetet ha godkänts av projekthandledaren, kommunikationsläraren och presenterats vid slutkonferensen. För att bli godkänd på momentet BAS1 ska studenten ha deltagit aktivt vid basgruppsmöten där kursens vinjetter behandlas. För att bli godkänd på momentet UPG5 ska studenten skrivit en godkänd hemtentamen i problem-baserat lärande.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Merkel, Magnus, (2002) Rapportskrivning. En lathund för studenter. BOKAB

Merkel, Magnus (2002) Rapportskrivning. En lathund för studenter. BOKAB.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Projektämnet
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
BAS1
UPG4
Projektarbete, arbete med vinjetter
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
BAS1
UPG4
Projektarbete, arbete med vinjetter
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
BAS1
Problembaserat lärande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Ingenjörens roll
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
BAS1
UPG4
Basgruppsarbete, projektarbete
3.2 Kommunikation
X
UPG1
UPG2
UPG3
Skriftlig och muntlig kommunikation
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.