Praktik, 18 hp

Internship, 18 credits

TDDD62

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Vivianne Vimarlund

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 480 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik (International Software Engineering) 7 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (International Software Engineering) 7 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (International Software Engineering) 7 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Särskild information

Kursen ges endast för studenter som läser inom double degree avtalet med Harbin Insititute of Technology.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 120 hp avklarade kurser från programmet relevanta för projektet med minst 40 hp på nivå G2/A.

Lärandemål

Målet med praktiken är att studenten efter hela praktikperioden skall vara förtrogen med arbetsmiljön i en verksamhet som utbildningen syftar till och kunna fungera som medarbetare och/eller ledare i en grupp.
Studenten skall också få praktisk erfarenhet av datateknik/informationsteknik eller informationsteknik exempelvis utveckling, test, drift och underhåll, samt erfarenhet från samverkan på en arbetsplats. Vidare skall praktiken öka studentens förmåga att ta personligt ansvar för sin inlärningsprocess.
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för de krav som yrkeslivet ställer på medarbetare moderna företag/organisationer
 • Kunna redogöra för de företagsekonomiska förhållanden som råder på företaget/organisationen.
 • Kunna redogöra för den mångfacetterade rollen som representeras av dagens yrkesverksamma ingenjörer.
 • Kunna använda och tillämpa vetenskapliga kvalitativa metoder i rapportering av samlade och analyserade erfarenheter.
 • Kunna identifiera vilka färdigheter och kunskaper från tidigare akademisk utbildning som studenten använt i det praktiska arbetet.
 • Kunna göra en plan över vilka färdigheter och kunskaper som studenten behöver inhämta i fortsatt akademisk utbildning.

Kursinnehåll

Praktikplatsen väljs av studenten inom ett område som har anknytning till mjuvaruteknik. Praktikuppgifterna skall vara av relevant och teknisk karaktär och på förhand definierade. För att godkännas på kursen skall studenten vistas minst 8 veckor sammanhängande heltid på arbetsplatsen och därefter författa en praktikrapport för i praktikplanen redovisat uppdrag. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomfört uppdrag styrka närvaron samt aktiv medverkan i en handledarrapport enligt fastställd mall.
Studenterna lär sig att använda och tillämpa vetenskapliga kvalitativa metoder inom datateknik/informationsteknik i skrivandet av slutrapport.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs som en individuell praktik i en från högskolan extern organisation. Inom organisationen skall studenten medverka i en projekt- eller arbetsgrupp. Studenten skall själv söka lämplig praktikplats. Innan kursen påbörjas skall examinator godkänna en praktikplan som formulerats enligt fastställd mall och undertecknats av handledaren vid den organisation praktiken avser utföras samt den studerande. Den arbetsplats där merparten av kursen förläggs, skall tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden.
Som förberedelse för företagsvistelsen läser studenten in utvald referenslitteratur inom kvalitativa undersökningsmetoder, vilket diskuteras vid ett handledningstillfälle i början av kursen. Studenten väljer en undersökningsmetod som skall användas tillsammans med det planerade praktikarbetet för att ta fram material till praktikrapporten, se nedan. Metoden och kopplingen till praktikfallet redogörs för under ett seminarium, där examinator kan föreslå ändringar.
Projektuppdraget skall dokumenteras i en skriftlig praktikrapport. Innehållet ska vara lättillgängligt och kvaliteten på den skriftliga framställningen skall vara god. Det skall finnas en bakgrund och en frågeställning i en yrkeslivskontext. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes erhållna insikter av yrkesrollen och de resultat som undersökningen kommit fram till. Rapporten ska innehålla god källhantering, redovisning av undersökningsmetod, en kort sammanfattning av resultat samt en referensram.

Examination

UPG1Projektuppgift, förberedande metodseminarium18 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Vivianne Vimarlund

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 480 h

Kurslitteratur

Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. th edition. Sage Publications, Thosand Oaks, California. ISBN 978-1-4129-6099-1
Mall för praktikplan (tillhandahålls av kursledningen)
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektuppgift, förberedande metodseminarium 18 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. th edition. Sage Publications, Thosand Oaks, California. ISBN 978-1-4129-6099-1 <br>Mall för praktikplan (tillhandahålls av kursledningen)
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.