Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp

Professionalism for Engineers, part 1, 1 credits

TDDD70

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aseel Berglund

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 4 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter erfarenhet och kunskap från studier i lägre årskurs på civilingenjörsprogram i Datateknik eller Mjukvaruteknik som förvärvas parallellt med denna kurs.

Lärandemål

Efter ha genomgått kursen, dvs alla sex delkurserna, ska studenterna kunna:

 • planera, prioritera, utföra inom stipulerad tid, följa upp och reflektera över egna arbetsuppgifter
 • reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt
 • reflektera över sin utbildning och sitt eget lärande
 • strukturera och presentera information både muntligt och skriftligt
 • kommunicera med andra i roller som kollega, adept, coach och mentor
 • reflektera över vad som leder till effektivt teamarbete samt egna insatser i samspel med andra
 • reflektera över ingenjörens yrkesroll
 • analysera etiska aspekter i mjukvaruutveckling och i organisationer

Kursinnehåll

Kursen behandlar under föreläsningar, lektioner och seminarier följande fyra områden: personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll. Varje område består av ett antal moment enligt nedan:
Personlig effektivitet:

 • personlig ledning: planering, prioritering, uppföljning, tidsstudie
 • personligt ledarskap: visioner, mål, Joharifönster, tankens kraft och känslans makt
 • coaching: egen och andras coachning och uppmuntran
Personlig utveckling:
 • självmedvetenhet: vanor, ovanor, tankar, känslor, beteende, initiativsteg
 • självmotivation: positivt tänkande, mental inställning, belöning, prokrastinering
 • presentationsteknik: muntlig presentationsteknik
 • mentorskap: reflektion, förstå först sedan bli förstådd
Social kompetens:
 • teamarbete: grupprocesser, teamutveckling och förändringar
 • interpersonellt ledarskap: beroenden, vinna/vinna, dysfunktionella team, empati och kreativt samarbete
 • konsten att kommunicera: utvecklande feedback, aktivt lyssnande och upplevelsekube
Ingenjörens yrkesroll:
 • ingenjörsskap: teknisk och social kompetens, värderingsförmåga, helhetsperspektiv och affärsmässighet
 • etik: grundläggande etik gällande dataetik, integritet och utvecklande företagskultur
 • livskarriär: Jag AB, livslångt lärande, kontinuerlig kvalitetsförbättring, stress och sömn

Undervisnings- och arbetsformer

En av 6 delkurser som ges under programterminerna 1-6. Ges i form av föreläsningar, lektioner och aktivt deltagande i obligatoriska dialogseminarier med förberedande uppgifter. Seminarierna kommer att hållas i grupper med studenter från årskurs 1-3. Som stöd för det förberedande arbetet ges föreläsningar som behandlar kursens fyra områden: personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Uppgift1 hpU, 3, 4, 5
Kursen går över tre år och examineras genom respektive delkurs. Examinationen sker genom uppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt. Examinationen sker också under aktivt deltagande på obligatoriska dialogseminarier som behandlar uppgifterna. Frånvaro gälds med en skriftlig analys och reflektion av de texter som behandlats.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Examinator

Aseel Berglund

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDD70/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 4 h

Kurslitteratur

Litteratur anges på kursens hemsida.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 1 hp U, 3, 4, 5
Kursen går över tre år och examineras genom respektive delkurs. Examinationen sker genom uppgifter som redovisas både muntligt och skriftligt. Examinationen sker också under aktivt deltagande på obligatoriska dialogseminarier som behandlar uppgifterna. Frånvaro gälds med en skriftlig analys och reflektion av de texter som behandlats.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Litteratur anges på kursens hemsida.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG1
reflektera över ingenjörens yrkesroll
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG1
planera, prioritera, utföra inom stipulerad tid och reflektera över egna arbetsuppgifter
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG1
reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1
reflektera över sina egna färdigheter och förhållningssätt och reflektera över sin utbildning och sitt eget lärande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
UPG1
reflektera över vad som leder till effektivt lagarbete samt egna insatser i samspel med andra
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1
strukturera och presentera information både muntligt och skriftligt och kommunicera med andra i roller som kollega, adept, coach och mentor
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
analysera etiska aspekter i mjukvaruutveckling och i organisationer
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
X
UPG1
reflektera över ingenjörens yrkesroll
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.