Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp

Project Semester including Bachelor Thesis Project: Secure, Mobile Systems, 30 credits

TDDD82

Kursen är nedlagd. Ersätts av TDDE53.

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marcus Bendtsen

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 240 h
Rekommenderad självstudietid: 560 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 6 (VT 2018) 1, 2 -, - Svenska Linköping O

Huvudområde

Informationsteknologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i informationsteknologi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se fliken Generella bestämmelser, rubrik Påbörjande av kandidatprojekt.

Utöver dem gäller krav på avslutade kurser i Objektorienterad programmering, Datastrukturer och Algoritmer, Interaktionsprogrammering samt Datorteknik.

För kandidatprojektet förutsätts kunskaper i grundläggande datavetenskap, diskreta strukturer, datornät, databaser, mobila nätverk, matematisk statistik, envariabelanalys och linjär algebra. Dessutom förutsätts avklarade kurser inom programmering

Lärandemål

Syftet med kursen är att skapa förståelse för innehållet, detta uppnås genom att imitera den situation som många civilingenjörer ställs inför när de introduceras i arbetslivet. Som nyanställd på ett företag är det ofta mycket man behöver lära sig på kort tid. Många företag skickar sina nyanställda på intensiva kurser där de förväntas förvärva sig kunskap som är direkt nödvändig för arbete inom företagets projekt.


Som student förväntas du därför ta på dig rollen som nyanställd i ett företag. Du förväntas att lära dig om de tekniska-, grupp- och projektaspekter som är nödvändiga för att arbeta inom företaget. Du förväntas leva upp till företagets krav på såväl tekniska lösningar som professionell kommunikation med kunder och interna kravställare. Under projektterminen kommer du att arbeta inom ett projekt och få praktisk övning i projektplanering och uppföljning.


Du kommer att lära dig samarbeta aktivt med projektmedlemmar/kunder/experter med annan bakgrund och kunskap och se hur organisationer påverkar arbetsgruppens struktur och individens handlingsutrymme. Dessutom måste du lära dig att se till helheten och därmed även reflektera över samhällsrelaterade och etiska aspekter.


Du kommer även att få kunskaper om hur organisationen påverkar arbetsgruppers struktur och process vilket i sin tur kan påverka individers handlingsutrymme och beteende.
Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

Informationssäkerhet

 • förklara och tillämpa säkerhetsterminologin och säkerhetsprinciperna som presenteras i kursen.
 • analysera en situation eller tillämpning ur ett informationssäkerhetsperspektiv samt strukturera och värdera passande åtgärder som tar hänsyn till risker och hot.
 • implementera och redogöra för hur säker identifiering och autentisering kan implementeras i en distribuerad arkitektur.
 • redogöra för grundläggande kryptoalgoritmer och hur de tillämpas.

 

Systemprogramvara

 • redogöra för grundläggande begrepp inom processprogrammering såsom synkronisering, ömsesidig uteslutning, semaforer, monitorer, baklås och relaterade problem.
 • redogöra för behovet av "admission control" i nätverk med begränsade resurser, och standardmetoder för att hantera variationer i resurstillgängligheten.
 • välja och tillämpa metoder för feltolerans i noder och kanaler för att åstadkomma predikterbar tillgänglighet och tillförlitlig kommunikation.
 • implementera en distribuerad tillämpning och redogöra för mekanismer som stödjer nödvändiga krav på konsistens, robusthet, och tillgänglighet.

 

Programvaruteknik

 • förklara systemutvecklingsprocessen samt relatera den till det egna arbetet.
 • förklara agil utvecklingsmetodik samt relatera den till det egna arbetet.
 • tillämpa och demonstrera färdigheter i utveckling av större system på moderna mobilplattformar såsom Android.

 

Tillämpa och integrera kunskaper

 • visa hur tidigare förvärvade kunskaper om terminologi, tekniker och metoder inom området mobila nätverk integreras med de ämnen som presenteras i kursen.
 • demonstrera tidigare förvärvade kunskaper inom matematik och statistik i en större tillämpning.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

 

Individuella och yrkesmässiga färdigheter

 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar.
 • söka och värdera information från vetenskaplig litteratur samt facklitteratur och relatera denna information på ett professionellt sätt till arbetet i ett projekt.


Arbeta i grupp

 • planera och genomföra ett självständigt projektarbete i grupp, där bedömningar görs med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • beskriva och kunna använda sig av grundläggande gruppsykologiska begrepp såsom struktur, process och utveckling.
 • visa på det gruppsykologiska sammanhangets betydelse för gruppers sammansättning och för deras förmåga till praktisk problemlösning, särskilt med avseende på situationer som rör aktörgruppens säkerhet och risk.
 • beskriva och förklara ledarskapets betydelse för individers och gruppers effektivitet, särskilt med avseende på situationer som rör gruppers säkerhet och risk.

 

Kommunicera

 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete samt rapport.
 • visa aktivt deltagande (inklusive lyssna och fråga) vid presentationer.
 • kommunicera hur bedömningar har gjorts i ett projekt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

 

CDIO ingenjörsmässighet

 • konstruera en arkitekturell plan för ett större tekniskt system där hänsyn tas till bland annat ekonomiska (i form av tidsramar)-, sociala-, etiska-, affärsmässiga- och företagsvillkor.
 • skapa ett större tekniskt system utifrån analyser och utvärderingar av befintliga dellösningar.
 • utvärdera en delmängd av ett genomfört projekt djupare i ett självständigt arbete.
 • beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp.
 • redogöra för och reflektera kring samhällsvetenskapliga teorier kring risk och kommunikation, speciellt i relation till teknik och teknisk utveckling.
 • tillämpa etiska, gruppsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på ett konkret fall.
 • tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall på ett tillfredsställande sätt.
 • utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av informationsteknologi, särskilt med avseende på frågor som rör prioritering, säkerhet och risk.

 

Kursinnehåll

Informationssäkerhet: Grundläggande teori kring informationssäkerhet. Begreppen risk, hot, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Tillämpningar av kryptoalgoritmer för att lösa säkerhetsproblem. Identifiering och autenticering. Grundläggande nätverkssäkerhet. Säkerhet i distribuerade system.


Systemprogramvara: Processbegreppet, synkronisering, kommunikation och delade resurser inom samma nod. Resursallokeringsalgoritmer för flera resurser och undvikande av låsning. Distribuerade system med betoning på alternativa systemmodeller, samt avvägningar mellan olika systemkrav såsom tillgänglighet, prestanda, feltolerans, säkerhet. Pålitlighetsbegrepp, felmoder, och mått för att mäta tillgänglighet och tillförlitlig kommunikation under överbelastning. Metoder för att hantera nätverksresurser och tillgodose tjänstekvalitet ("quality of service", QoS) i trådbundna nätverk.


Programvaruteknik: Grundläggande kunskaper om utvecklingsmetodik. Grundläggande kunskaper om agila utvecklingsmetodiker.


Gruppsykologi: Grundläggande kunskaper i gruppsykologi med tonvikt på målinriktat arbetande gruppers struktur och process i ett organisatoriskt sammanhang, med särskilt fokus på gruppers säkerhet och risk.


Etik: Grundläggande etisk teoribildning. Etiska principer och begrepp med särskilt fokus på samhällsrelaterade frågor som rör prioritering, säkerhet och risk.
Sociotekniska system: Grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapling teori kring risk, säkerhet och kommunikation kopplat till teknik och samhällsutveckling, sett ur ett sociotekniskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen börjar med en period av intensiv utbildning. Efter denna period påbörjas projektarbetet. Projektarbetet examineras gruppvis. Ett kandidatarbete genomförs parvis som fördjupar sig i en delmängd av projektet. För de ingående ämnena gäller att undervisningen i första hand sker genom föreläsningar och kunskaperna examineras individuellt. Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

PRA3Projekt: Programvaruteknik och MTS5 hpU, G
PRA2Kandidatprojekt med muntlig och skriftliga redovisningar16 hpU, G
TEN3MTS: Skriftlig tentamen3 hpU, G
TEN2Systemprogramvara: Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
TEN1Informationssäkerhet: Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Den skriftliga redovisningen innebär ett manus färdigt för publicering ska finnas. Den studerande skall opponera på minst ett arbete. Slutbetyg ges på projektterminen genom hänsyn till de graderade tentamina samt genomfört projekt och kandidatarbete. Mer information finns på kurshemsidan.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Patrick Lambrix

Examinator

Marcus Bendtsen

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 240 h
Rekommenderad självstudietid: 560 h

Kurslitteratur

Se litteraturlista på kursens hemsida.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA3 Projekt: Programvaruteknik och MTS 5 hp U, G
PRA2 Kandidatprojekt med muntlig och skriftliga redovisningar 16 hp U, G
TEN3 MTS: Skriftlig tentamen 3 hp U, G
TEN2 Systemprogramvara: Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Informationssäkerhet: Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Den skriftliga redovisningen innebär ett manus färdigt för publicering ska finnas. Den studerande skall opponera på minst ett arbete. Slutbetyg ges på projektterminen genom hänsyn till de graderade tentamina samt genomfört projekt och kandidatarbete. Mer information finns på kurshemsidan.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kandidatprojekt (ingående i civilingenjörsprogrammens termin 6)

Allmänna bestämmelser

I samtliga civilingenjörsutbildningar förutom Industriell ekonomi – internationell och Teknisk fysik och elektroteknik – internationell ingår sedan 2014 ett obligatoriskt kandidatprojekt, som också kan utgöra examensarbete för teknologie kandidatexamen. Under programtermin 6 på respektive program ges en eller flera särskilda kurser som utgör kandidatprojektet och vars kursplaner innehåller kursspecifika bestämmelser som kompletteras med gemensamma bestämmelser nedan.

Mål

Kandidatprojektet ska bidra till att generella och programspecifika mål för civilingenjörsexamen uppnås. I respektive kursplan anges specifika lärandemål men kandidatprojektet innefattar även följande lärandemål som är gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid LiTH:

 • Ämneskunskaper
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
  • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • Individuella och yrkesmässiga färdigheter
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
  • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
  • söka och värdera vetenskaplig litteratur
 • Arbeta i grupp och kommunicera
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
  • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp.
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
 • CDIO ingenjörsmässighet
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
  • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kandidatprojekt under utlandsstudier

I samband med utlandsstudier görs en individuell planering tillsammans med utbildningsledare av hur kravet på kandidatprojekt på civilingenjörsprogrammet skall uppfyllas.

Påbörjande av kandidatprojekt

För att få påbörja kandidatprojektet ska följande krav vara uppfyllda:

 • Den studerande skall ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 ht höstterminen före kandidatprojektet skall utföras
 • Den studerande skall ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för respektive kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras
 • Vid bedömning av uppfyllande av kraven ska individuella beslut, fattade t.ex. i samband med antagning till senare del av programmet, beaktas.

Anmälan till kandidatprojektet görs under kursanmälningsperioden 1-10 oktober hösten före kandidatprojektet skall utföras på särskild webblankett, www.lith.liu.se/for-studenter/anmalan-till-kandidatprojekt?l=sv.

Examination

Examinator för kandidatprojekt ska ansvara för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och i tillämpliga delar utföra de uppgifter som gäller för examinator för examensarbeten.

Kandidatprojektets skriftliga rapport motsvarar ett examensarbete för en kandidatexamen. Det innebär att den ska hanteras på motsvarande sätt avseende publicering om inte särskilda skäl föreligger.

Rapporten ska utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska likaså framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder idéer, data etc. från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapport etc. (ibland kallat självplagiering). Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination. 

I de fall flera studerande genomför kandidatprojektet tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska för respektive student motsvara ett individuellt arbete. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på kandidatprojektet.

Se litteraturlista på kursens hemsida.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA2

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA2
PRA3
TEN1
TEN2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA2

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA2
PRA3

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA2
PRA3
TEN2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA2
PRA3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA2
PRA3

              
3.2 Kommunikation
X
PRA2
PRA3
TEN3

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA2
TEN3

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA2
PRA3

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA2
PRA3

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA2
PRA3

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.