Designstudio II, 12 hp

Design Studio II, 12 credits

TDDE03

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Teknisk design) 8 (VT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling

Rekommenderade förkunskaper

Designstudio I

Lärandemål

Studenterna ska utveckla avancerade kunskaper, förmågor och attityder i och om design baserat på tjänsteverksamheters behov av design, givet ett specifikt utmaningsområde av samhällelig och teknisk karaktär. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Förklara och använda teorier och metoder från design för tjänster och tjänstesystem
 • Välja lämpliga designmetoder och -verktyg samt använda dessa i en verklig tjänstesystemskontext, som involverar multipla aktörer i designprocessen
 • Reflektera över design metoder och verktyg I relation till tjänstesystem och samskapande av värden
 • Reflektera över ett givet tema och dess implikationer för utmaningskontexten, baserat på kunskap om temats centrala koncept
 • Integrera och tillämpa disciplinära färdigheter i ett mångdisciplinärt sammanhang
 • Utveckla förståelse för ett utmaningsområde och dess kontexter genom fältstudier och relevant teori, samt genom att integrera kunskap från många olika perspektiv
 • Syntetisera och kommunicera sådan kunskap till gagn för ett pågående designarbete
 • Sammanställa och presentera design resultat i online media

Genom kursen skall studenten dessutom vidareutveckla sin förmåga och förståelse för att arbeta med designkritik, designhistoria, samt ansvarsfull design.

Kursinnehåll

Studenter engagerar sig i tjänstesystemsammanhang där det finns designutmaningar rörande adaptiva system, policyutveckling, medborgardeltagande, samproduktion och resursintegration. Exempel på sådana sammanhang kan vara välfärd, omsorg och hälsa, samt migration.

Innehållet i kursen omfattar, designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, samskapande av värden, resursintegration, social innovation, designkritik, ansvarsfull design, bedömning av designarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad, med föreläsningar, handledning och seminarier som understöd. Studenter arbetar i team och individuellt. Handledning görs av lärare, professionella designer och experter inom utmaningens område. Utmaningen kommer att kräva flera tolkningar och designarbeten, från sociomateriella och policy-drivna till organisatoriska processer. Resultaten presenteras i multipla format, delvis publicerade online.

Examination

UPG3Individuell tematisk uppgift4 hpU, 3, 4, 5
UPG4Individuellt projektmaterial1 hpU, 3, 4, 5
MOM1Inledande designövning1 hpU, G
PRA1Designprojekt6 hpU, 3, 4, 5

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Slutligt betyg på kursen sätts som ett viktat medelvärde baserat på de olika examinationsmomenten

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Individuell tematisk uppgift 4 hp U, 3, 4, 5
UPG4 Individuellt projektmaterial 1 hp U, 3, 4, 5
MOM1 Inledande designövning 1 hp U, G
PRA1 Designprojekt 6 hp U, 3, 4, 5

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Slutligt betyg på kursen sätts som ett viktat medelvärde baserat på de olika examinationsmomenten

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG3
UPG4
MOM1
PRA1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG3
UPG4
MOM1
PRA1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG3
UPG4
MOM1
PRA1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.