Designstudio II, 12 hp

Design Studio II, 12 credits

TDDE03

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Teknisk design) 8 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska/Engelska Linköping O

Huvudområde

Produktutveckling

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Designstudio I

Lärandemål

Studenterna ska utveckla avancerade kunskaper, förmågor och attityder i och om design baserat på tjänsteverksamheters behov av design, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Efter kursen skall studenten kunna:

 • förklara och genomföra kontextuellt drivna studier av värde och värdeskapande
 • engagera aktörer i ett värdenätverk
 • genomföra och förklara visualiseringar med skilda syften i designprocessen
 • använda samt redogöra för val av formella och semi-formella modelleringsverktyg för tjänster
 • utarbeta och redogöra för utformning av statiska och dynamiska tjänsteprototyper, samt definiera simuleringar av tjänster

Genom kursen skall studenten dessutom vidareutveckla sin förmåga och förståelse för att arbeta med designkritik, designhistoria, samt ansvarsfull design.

Kursinnehåll

Designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, social innovation, designkritik, designhistoria med fokus på designmetodik, ansvarsfull design med etik, bedömning av designarbete.

Examination

UPG2Individuell uppgift7 hpU, 3, 4, 5
UPG1Gruppuppgift5 hpU, 3, 4, 5

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Examinator

Stefan Holmlid

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Individuell uppgift 7 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Gruppuppgift 5 hp U, 3, 4, 5

Designprocess, designresultat och analys är alla underlag för examination. Medvetna och väl motiverade bedömningar, val och synteser av metod, problem och lösningar premieras. Utmärkt kvalitet bedöms baserat på analytisk och kreativ excellens.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.