Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp

Large-Scale Software Development - Structures and Processes, 6 credits

TDDE06

Kursen är nedlagd. Ersätts av TDDE51.

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ola Leifler

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 8 (VT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Linköping V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studenter ska innan kursen ha god förtrogenhet med enhetstestning och designmönster i programvara, samt grundläggande kunskaper i versionshantering och byggverktyg för programvara. Studenter måste ha god förmåga att tillgodogöra sig tekniska texter på engelska.

Lärandemål

Studenterna ska efter genomgången kurs:

 1. Kunna redogöra för olika roller i ett storskaligt utvecklingsprojekt
 2. Beskriva organisation, krav, och kodkonventioner i ett storskaligt utvecklingsprojekt
 3. Använda verktyg och metoder för storskalig programvarutveckling
 4. Analysera metoder för storskalig programvaruutveckling med avseende på tillämpbarhet i givet projekt.

 

Kursinnehåll

 

 • Modulsystem för stora programvaruprojekt,
 • Kommunikation i distribuerade utvecklingsgrupper,
 • Tekniker och verktyg för automatisering av beroendehantering, testning och driftsättning av programvara såsom Maven, Jenkins och Docker.
 • Principer för distribuerade versionshanteringssystem såsom Git och Mercurial. 

Undervisnings- och arbetsformer

Laborationsserie, föreläsningar, seminarier.
Kursen pågår hela vårterminen.  
 

Examination

LAB1Laborationsuppgifter4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgifter2 hpU, G

UPG1: Individuell genom inlämning baserat på frågor att besvara inför varje seminarium. Mål 1 & 2 examineras främst av UPG1.
LAB1: Lab i grupp. Examineras individuellt, muntligen i slutet av laborationsserien för graderade betyg. Mål 3 & 4 examineras främst av LAB1.
Kursen examineras tre gånger per läsår i omtentaperioder.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationsuppgifter 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgifter 2 hp U, G

UPG1: Individuell genom inlämning baserat på frågor att besvara inför varje seminarium. Mål 1 & 2 examineras främst av UPG1.
LAB1: Lab i grupp. Examineras individuellt, muntligen i slutet av laborationsserien för graderade betyg. Mål 3 & 4 examineras främst av LAB1.
Kursen examineras tre gånger per läsår i omtentaperioder.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
Arkitekturer för storskalig programvara
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
Teknik för storskalig, distribuerad programvaruutveckling
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Egen formulering av lärmaterial utgående från kursens mål, som del av laborativa moment
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Gemensam formulering av frågeställningar och laborationsuppgifter
3.2 Kommunikation
X
LAB1
UPG1
Seminariebehandling av frågeställningar kring storskalig programvaruutveckling, formulering av laborationsuppgifter
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB1
Användning av verktyg för storskalig programvaruutveckling
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB1
Verktyg för kontinuerlig utveckling, testning och granskning av programvara.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
LAB1
UPG1
Kommunikation i stora programvaruprojekt, driftsättning.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.